07 January 2014

ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲ စကားလံုးေတြ

ျငိျငိတြယ္တြယ္
ေတာင့္ေတာင့္တတ
တက္တက္ၾကြၾကြ
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္
ရယ္ရယ္ေမာေမာ
ေမာေမာလ်လ်
ေလးေလးပင္ပင္
ေပါ့ေပါ့ပါးပါး
ပိတ္ပိတ္ေလွာင္ေလွာင္
လွပ္လွပ္နဲနဲ
နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း
ရွင္းရွင္းသန္႔သန္႔
သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕
ျမင့္ျမင့္မားမား
မိမိရရ
ေရေရရာရာ
ေရာင့္ေရာင့္ရဲရဲ
ရည္ရည္ေမွ်ာ္ေမွ်ာ္
မြန္းမြန္းၾကပ္ၾကပ္
..........
......
...
ေပ်ာက္... ဆံုး... ေန... ဆဲ
စ... ကား... လံုး... ေတြ
တ... အံ့... တ... ၾသ
ေရတြက္လို႔ေန။

ဂၽြန္မိုးအိမ္
၇ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၄

25 August 2013

Sustainable History of Tall Building

Sustainability!
ထို စကားလံုးေလးႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ေနခဲ့ေသာ အခ်ိန္အတုိင္းအတာသည္ သိပ္မၾကာျမင့္ေသး။ ဤကၽြန္းႏိုင္ငံ ေသးေသးေလးသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးမွလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ Garden City အျဖစ္မွ City in the Garden အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေနေသာ ဤကၽြန္းႏိုင္ငံငယ္ေလးတြင္ေတာ့ ထိုစကားလံုး၏ အသံသည္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ရွိလြန္းလွသည္။ Garden City ႏွင့္ City in the Garden ဆိုေသာ စကားစုႏွစ္ခုသည္ အဓိပၸါယ္ကြာျခားလြန္းလွသည္။ တည္ေဆာက္ရေသာ အခ်ိန္ကာလတုိ႔လည္း ၾကာေညာင္းလွသည္။ ရုပ္၀တၳဳကမၻာကို ေျပာင္းလဲရန္ ၾကိဳးစားေနျခင္းထက္ လူသားတို႔၏  နားလည္လက္ခံႏိုင္စြမ္းကို ေျပာင္းလဲရန္က ပို၍ခက္ခဲမည္ ျဖစ္သည္။ နားလည္လက္ခံႏိုင္ရန္ စိတ္ႏွလံုးသားတစ္ခုသာ လိုအပ္မည္ ထင္သည္။

Design History တစ္ခ်ိဳ႕ကို ယခင္ ေက်ာင္းသားသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေလ့လာဖူးခဲ့သည္။ Structural Design History, Architectural Design History, Landscape Architectural Design History ႏွင့္ Interior Design History စသည္ျဖင့္ ဒီဇိုင္းသမိုင္းတို႔သည္ စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းလြန္းလွသည္။ မတူညီေသာ ပညာရပ္တုိ႔သည္ ေခတ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ဆက္စပ္ေျပာင္းလဲလာခဲ့ျခင္းကို ေလ့လာရျခင္းသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖို႔ေကာင္းသည္။ ယခု Sustainable Design History သည္လည္း အျခား Design History မ်ားႏွင့္အတူ လုိက္ပါေျပာင္းလဲေနခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ သတိမထားမိခဲ့ျခင္းႏွင့္ မသိနားမလည္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္သာ အစိမ္းသက္သက္ ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ထင္မွတ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ စင္စစ္ ထိုသမိုင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အလုိက္သင့္ ေျပာင္းလဲေနခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ 

Sustainable Design History သည္ မ်ိဳးဆက္ငါးခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ Five Energy Generation ဟု ပညာရွင္တုိ႔က ေခၚဆိုၾကသည္။ အဓိကအားျဖင့္ အထက္ျမင့္ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ ေလ့လာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ပထမမ်ိဳးဆက္ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ Facade transparency သည္ overall envolope ၏ 20% မွ 30% အထိသာ ရွိၿပီး အမ်ားဆံုး 40% အထိသာ ရရွိခဲ့သည္။ အုတ္နံရံမ်ားကို အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳခဲ့ၾကၿပီး Central Air-well မ်ားႏွင့္ Atrium မ်ားသည္ သဘာ၀အလင္းႏွင့္ ေလ၀င္ေလထြက္အတြက္ အဓိကျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အေဆာက္အဦး Layout Plan မ်ားသည္ ရိုးရိုးရွင္းရွင္းႏွင့္ ထူးျခားဆန္းျပားျခင္းလည္း မရွိခဲ့ေပ။ Large Volume / Small Facade Area Design မ်ားျဖစ္သည္။ 22 - 43 lux^5 artificial lighting level, load bearing technology, external wall, masonry construction, dense and solid facade စသည္တုိ႔သည္ 1st Energy Generation Tall Building တို႔အတြက္ အဓိက အခ်က္မ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုမ်ားသည္ 1st Generation ၏ Typical Layout ႏွင့္ သမိုင္းတြင္ ထင္ရွားေသာ အေဆာက္အဦးတစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္။ 


 *The Equitable Building in NYC, the E.V.Haughwout Building in NYC, 90 West Street in NYC.
 
* the Municipal Building in NYC, William Le Baron Jenney in Chicago, Marshall Field and Company Store in Chicago.

 *Chamber of Commerce in Chicago, Lloyds of London, Commerzbannk in Frankfurt.

ဒုတိယ မ်ိဳးဆက္ အေဆာက္အဦးမ်ားသည္ New York City ရွိ The Equitable Building Design အေပၚတြင္ မူတည္၍ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ building envelope surface area ႏွင့္ အေဆာက္အဦး၏ volume အခ်ိဳးေျပာင္းလဲမႈသည္ အခရာက်ခဲ့သည္။ Facade Transparency သည္ ထူးထူးျခားျခား မေျပာင္းလဲခဲ့ေသာလည္း Envelope Surface area to volume ratio သည္ သဘာ၀အလင္းရရွိေစရန္ မ်ားစြာေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။ နည္းပညာတိုးတက္မႈအေပၚမူတည္၍ လွ်ပ္စစ္အလင္းဓါတ္ကို 1903 ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး 269 lux^5 ရရွိေအာင္ ဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။ Air-condition မ်ားအား ရံုးအေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳလာခဲ့ေသာ ေခတ္လည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုမ်ားသည္ 2nd Generation ၏ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ သမိုင္းတြင္ ထင္ရွားေသာ အေဆာက္အဦးတစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္။ 


* Chrysler Building in NYC, 500 - 5th Avenue in NYC, 570 Lexington Avenue in NYC.

* Milam Building in San Antonio, Chicago Tribune Tower with different competitor.

* Palmolive Building in Chicago, Carew Tower in Cincinnati, Commerce Court North in Toronto.

တတိယမ်ိဳးဆက္ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ေတာ့ သမရိုးက် ဒီဇိုင္းမ်ားမွ ေဖာက္ထြက္လာခဲ့သည္။ Paradigm shift ျဖစ္လာခဲ့ေသာ ယခုမ်ိဳးဆက္တြင္ Glazed Curtain Wall မ်ားကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ အလြန္အထက္ျမင့္ျဖစ္ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး အျမင့္၏ 50% မွ 70% အၾကား ေနရာမ်ားသည္ အေဆာက္အဦးတို႔အတြက္ fashionable icon မ်ားအျဖစ္ ဖန္တီးလာခဲ့ၾကသည္။ ဗိသုကာမ်ားစြာသည္ Black skyscraper မ်ားကို ရင္ခုန္လိႈက္ေမာစြာ ဖန္တီးရင္း ၄င္းတုိ႔၏ international style အျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားေစခဲ့သည္။ Glazed Curtain Wall Design ေၾကာင့္ building layout plan မ်ားသည္ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ ျခားနားစြာ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ေစခဲ့ၿပိး deep layout plan ႏွင့္ typical passage way မ်ားကို အသံုးျပဳလာခဲ့ၾကသည္။ လွ်ပ္စစ္အလင္းဓါတ္ကို အသံုးျပဳမႈသည္ 1076-1615 lux အထိ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ Air condition မ်ားကို ေနရာအႏွံအျပားတြင္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳလာခဲ့ေသာ ေခတ္လည္း ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုမ်ားသည္ ထင္ရွားေသာ 3rd Generation အေဆာက္အဦးတစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္။ 

 * The Lever House in NYC,  Dominion Bank Tower in Toronto, Lake Shore Drive Apartment in Chicago.

 * City National Tower in Los Angels, Seagram Building in NYC, Shinjuku Mitsui Building in Tokyo.

စတုတၳမ်ိဳးဆက္ အေဆာက္အဦးမ်ားကို 1973 ခုႏွစ္မွ စတင္၍ တည္ေဆာက္လာခဲ့ၾကသည္။ Glazing technology တိုးတက္မႈသည္ Double Glazed Curtain Wall Facade မ်ားကို ေခၚေဆာင္လာခဲ့ၿပီး Facade Transparency သည္ 100% အထိ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း လွ်ပ္စစ္အလင္းဓါတ္ အသံုးျပဳမႈကို စတင္ေလွ်ာ့ခ်လာခဲ့ၾကသည္။ Building layout မ်ားသည္ ထူးျခားဆန္းျပားလာခဲ့ၿပိး Compact ျဖစ္လာခဲ့သည္။ Black Skyscraper ဒီဇိုင္းမ်ားကို ရိုးအီလာၾကၿပီး ဖန္တီးမႈအသစ္မ်ားႏွင့္ Organic Building Design မ်ားအေပၚ ရင္ခုန္သံျမန္လာခဲ့ၾကသည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေလ့လာသူမ်ား၏ Energy Crisis အေပၚ ထားရွိေသာ သေဘာထားမ်ား ေလ့လာမႈမ်ားကို အေလးထားလာခဲ့ၾကသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုမ်ားသည္ ထင္ရွားေသာ 4th Generation အေဆာက္အဦးတစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္။ 

 *Wells Fargo Plaza in Houston, One Canada Square in London, Cheung Kong Center in Hong Kong.

ေနာက္ဆံုးမ်ိဳးဆက္တြင္ေတာ့ အေဆာက္အဦးဒီဇိုင္းမ်ားသည္ slender shape မ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ပထမမ်ိဳးဆက္ႏွင့္ ျခားနားစြာ small volumn ႏွင့္ large facade area အျဖစ္ရရွိေအာင္ ၾကိဳးပမ္းလာခဲ့ၾကသည္။ သဘာ၀အလင္းႏွင့္ ေလ၀င္ေလထြက္ရရွိေအာင္ ပိုမိုၾကိဳးပမ္းလာၾကၿပီး double skin facade မ်ား၊ triple skin facade မ်ားကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳလာၾကသည္။ Solar ပစၥည္းမ်ားကို ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အသံုးျပဳလာခဲ့ၾကၿပီး ေလာင္စာဆီအေပၚ မွီခိုေနေသာ energy usage မ်ားအေပၚ ေလ်ာ့ခ်လာၾကသည္။ Mix use of technology ႏွင့္ Low & Zero Carbon sources မ်ားသည္ အေဆာက္အဦးဒီဇိုင္းအသစ္မ်ားကို စိန္ေခၚလာခဲ့သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုမ်ားသည္ ထင္ရွားေသာ 5th Generation အေဆာက္အဦးတစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္။ 

 *WeCommerzbank Tower in Frankfurt, Bank of America Tower in NYC, Bahrain World Trade Center in Manama.

 * Pearl River Tower in Guangzhou, Lighthouse Tower in Dubai, Castle House in London.

 * 4 Times Square in NYC, Deutsche Post Tower in Bonn, GSW Headquater in Berlin.

ဤ topic ေလးသည္ Prof. Philip Old field, Prof. Dario Trabucco ႏွင့္ Prof. Anotny Wood တို႔၏ "Five Energy Generation of Tall Buildings" ေဆာင္းပါးေလးကို ကိုးကားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Reference image မ်ားကိုေတာ့ Google ကေနပဲ research လုပ္ထားပါသည္။

အကယ္၍ သင္သာ Instagram Apps ကို ႏွစ္လိုစြာ အသံုးျပဳသူတစ္ဦးျဖစ္လွ်င္ Building lovers တစ္ခ်ိဳ႕၏ photo မ်ားကို ၾကည့္ရႈဖို႔ တိုက္တြန္းလိုသည္။ ေဖာ္ျပပါပံုမ်ားအား IGER အမ်ားစု၏ photo မ်ားကို စုစည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဂၽြန္မိုးအိမ္
25 August 2013

11 June 2013

မိုးေသာက္ ဆည္းဆာလြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္. ႏွစ္ က ေရးထားၿပီး အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မတင္ျဖစ္ေသးတဲ့ ကဗ်ာ...။
အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအၿပီးမွာ အေတြးေတြက အရင္ အတိုင္းပဲ..။ တဖ်တ္ဖ်တ္နဲ႕ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတဲ့ ညေနခင္းေတြတိုင္းမွာ  ေနာက္တစ္ေန႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ဆႏၵေတြ ခိုင္ၿမဲေနဆဲပဲလား.... ဆိုတာ... ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပန္ျပန္ေမးေနမိတယ္..။ စမ္းတ၀ါး၀ါးနဲ႕ လမ္းေတြေလွ်ာက္ဖို႔ မလိုေတာ့ေပမယ့္ ကိုယ္ေဖာက္ေနတဲ့ လမ္းေတြ မေပ်ာက္ေအာင္ေတာ့ ဂရုစိုက္ရမယ့္ အခ်ိန္တစ္ခု ေရာက္ေနခဲ့ၿပီ ထင္ပါရဲ႕...။  တကယ္..။ မိုးနဲ႕ေျမၾကား.. ခံစားခ်က္တုိ႔.. တိမ္လို.. ေလလို.. ေတာ့ ရွိေနဆဲပါပဲ...။

ေနာက္...။
တစ္စံုတစ္ခုေသာ အေျဖကို ေစာင့္ေနဆဲပဲ..။ စာေမးပြဲေကာင္းေကာင္း ေျဖႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ေမးခြန္းနဲ႕ အေျဖလြဲမွာ ေၾကာက္ေနတဲ့ ခံစားခ်က္မ်ိဳးနဲ႕...။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ ဟိုနည္းနည္း ဒီနည္းနည္း ျဖစ္ေနတဲ့ ပို႔စ္ေတြ ျပန္ေပါင္းစပ္ၿပီး ဒီဆိပ္ကမ္းေလးဆီ ျပန္ေခၚလာဖို႔ ၾကိဳးစားေနမိတယ္..။ ဒီႏွစ္ပိုင္း technical ပိုင္းနဲ႕ ပက္သက္တဲ့စာေတြပဲ ဖတ္ေနမိတယ္..။ ဘ၀..ေတြ...။

ေနာက္..။
FB မွာေရာ.. phone မွာေရာ.. အျခားအျခား ေလထုထဲက ကြန္ယက္ေတြမွာ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးတဲ့ သူငယ္ခ်င္း၊ အစ္ကို အစ္မ၊ ေမာင္.. ညီမေလးေတြနဲ႕ ဆရာ.. ဆရာမေတြကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္..။

11 May 2013

TURKEY - 9 - Goreme Cave Churches & Ataturk Mausoleum

Istanbul မျပန္ခင္ ၀င္ျဖစ္တာကေတာ့ Goreme Cave Churches နဲ႕ Ataturk Mausoleum ပါ..။ Turkey ရဲ႕ အလွဆံုး ႏွင္းေတြရွိတဲ့ေနရာထဲက တစ္ခုလို႔ပဲ ဆိုရမလား..။ 
"Taking Photographs, sketching and memorizing harmonious examples of seamless properties or artful compositions will develop your eye & mind" လို႔ ဆိုၾကတယ္...။ ဒီ Photo Essay မွာေတာ့ ျမင္ေတြ႔ရတဲ့ landscape အေပၚ အခ်ိန္ကာလေလးတစ္ခုမွာ ကၽြန္ေတာ္ ခံစားမိခဲ့တာေလးေတြကို တစ္ခုခ်င္းဆီ ျပန္ စာစီခ်င္ပါတယ္..။ ကၽြန္ေတာ္က ဓါတ္ပံုသမား ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္လာမွာေတာ့ မဟုတ္ဖူး....။ အဓိက- က camera ေတြနဲ႕ hardware ေတြကို စိတ္မ၀င္စားလို႔..။ ဒါေပမယ့္.. အခ်ိန္တစ္ခုမွာ ျမင္မိ ေတြးမိတာေလးေတြကိုေတာ့ တန္ဖိုး ထားခ်င္ပါတယ္..။ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာမွ ျပန္ေရးမိတဲ့ photo essay မွာ ကၽြန္ေတာ့္ခံစားခ်က္ေတြက သစ္လြင္ေနဆဲပဲ....။ 

 Goreme Cave Churches : Visited Date -1st February 2012. 


ႏွင္းေတာင္တန္းေတြ...။ တိုးတိုးေလး ေျပာေနမိတယ္..။ snow, snow. let no sorrow!!! 

 

ေနာက္.. ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလံုးရဲ႕ အေတြးမွာ ေျပာေနၾကတယ္..။ "Goreme! we are coming". 

  

ဒါဟာ Stairway to Heaven ! ျဖစ္မယ္.။ 

  

ကိုယ့္လို လာလည္ပတ္တဲ့ ခရီးသြားတစ္ေယာက္။ သိပ္လွလြန္းတဲ့ snowscape ကို မွတ္တမ္းတင္ရတာ သူ ေမာေနခဲ့ၿပီ....။
  
"Moment in the Sun" ေနေရာင္နည္းနည္းရလာမွ အလွတရားတစ္ခ်ိဳ႕ ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ရေတာ့မွာ..။

  

The Goreme Open Air Museum က Turkey အတြက္ 1984 / 1985 မွာ UNESCO ရဲ႕ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းခံရတဲ့ World Heritage ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့တယ္..။

  

Bindalli Restaurant ကို မဆိုလိုပါဖူး.. အေ၀းကျမင္ရတဲ့ ေတာင္တန္းေတြေပၚမွာ ေဆာက္ထားခဲ့တဲ့ အေဆာက္အဦးေတြက ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ ရင္သပ္ရႈေမာပါပဲ..။ အမ်ားစုက Churches ေတြပါ.. ။ 10 / 11 / 12 ရာစုေလာက္က တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကပါတယ္...။

  

ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အိပ္မက္ဆိပ္ကမ္း စာမ်က္ႏွာေလးကို ျပန္သတိရမိလုိက္တယ္..။ "WAY for WHERE, where is THERE, there can KNOW, know to love, LOVE for life, LIFE of way, WAY is a moment, like a Display, with missing mind & me." ဆိုၿပီးေလ..။
  

"Coherent geographical entity and represents historical unity" လို႔ပဲ ဆိုရမယ္ ထင္ပါတယ္..။
   

ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ Turkish ေတာင္တန္းေတြက စနစ္တက် ထုဆစ္ထားတဲ့ ရုပ္တုေတြနဲ႕ တူေနခဲ့တယ္..။ ဒါေပမယ့္ အမွန္တကယ္ေတာ့ ဒီေတာင္တန္းေတြဟာ ဗိသုကာဆရာၾကီးေတြအတြက္ အေဆာက္အဦးေတြ ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္..။ တစ္ခ်ိန္က Goreme Cave Churches ေတြရွိခဲ့တဲ့ေနရာဟာ အခုေတာ့ Open Air Museum ေပါ့..။ Churches ေတြအတြင္းမွာ နံရံေဆးေရးေတြနဲ႕ သိပ္ကိုလွတဲ့ frescoes ေတြရွိပါတယ္..။ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာေတြက ဓါတ္ပံုရိုက္ဖို႔ေတာင္ ေမ့သြားရတယ္..။ ဒီေန႔အခ်ိန္အထိ မူရင္းအေရာင္အတုိင္း တတ္ႏိုင္သမွ် ထိန္းထားတဲ့ museum ပညာကေတာ့ ေလးစားစရာပါ...။ 

-----------------------------
Ataturk Mausoleum at Ankara : Visited Date - 2nd February 2012. 

   
Ataturk Mausoleum! Turkey ရဲ႕ အထင္ကရ အာဇာနည္ ဗိမာန္ၾကီးပါ..။ ႏိုင္ငံရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ Ankara မွာ တည္ရွိပါတယ္...။ 

 

အာဇာနည္ဗိမာန္ဆိုတာ Power တစ္ခု၊ ေနာက္ အေလးထားမႈတစ္ခုကို ရည္ညႊန္းဖို႔ပါ။ ပထမဦးဆံုး ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ျမင္မိတဲ့ စစ္ေရးျပပြဲကေတာ့ Power of photographer လို႔ပဲ ဆိုရမယ္ထင္ပါတယ္..။ လူအားလံုး ဖုန္းကိုယ္စီ ကင္မရာကိုယ္စီနဲ႕ မွတ္တမ္းတင္ေနလို႔ပါ..။

  

ဒီ စစ္ေရးျပျခင္းရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က အဓိပၸါယ္က Power of Government လို႔ပဲ ဆိုရမလား..။ ဘာသာေရးပါ၀ါ... စစ္ေရးပါ၀ါ...။ ပါ၀ါေတြက အမ်ားၾကီးပါ...။ မွန္ကန္ေသာ အသံုးခ်တဲ့ ပါ၀ါေတြပဲ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္..။
  

ဒီ wall sculpture ေလးကိုေတာ့ "the way of story telling" လို႔ ျမင္မိတယ္..။ သူ႔ေနာက္ကြယ္က သမိုင္းကို အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ မွတ္သားလိုက္ရတယ္..။

  

ဒီဇိုင္းအျမင္နဲ႕ ၾကည့္ရင္ "the power of grand is the SCALE" လို႔ပဲ ဆိုရမယ္ထင္ပါရဲ႕...။

  
ကၽြန္ေတာ္က ဒီလမ္းေလးကို walk of fame လို႔ နာမည္ေပးထားလိုက္တယ္..။ အထင္ကရ အာဇာနည္ေတြကို ဂုဏ္ျပဳသင့္တဲ့ လမ္းဆိုၿပီးေလ..။ architects Professor Emin Onat နဲ႕ Assistant Professor Orhan Arda က 1941 မွာ တည္ေဆာက္ခဲ့တာပါ..။ 

  
ႏိုင္ငံေရးနဲ႕ ဆိုင္တဲ့ အေဆာက္အဦးနဲ႕ မတူပဲ ျပည္သူလူထုေတြ အပန္းေျဖႏိုင္တဲ့ urban park တစ္ခုနဲ႕ ပိုတူေနတယ္..။ 

 
Turkish Coffee တစ္ခြက္ေလာက္ေသာက္လုိက္ရင္...။ ဒီ caffee shop ေလးရဲ႕ entrance က empty satisfaction ေတြ အျပည့္အ၀ရွိေနခဲ့တယ္..။ 
--------------------------------

2. Pergamon 
9. Goreme Open Air Museum 
10. Ataturk Mausoleum | Ankara 

Istanbul က ေနရာေတြ ဖယ္ထားၿပီး ေရတြက္လုိက္ရင္ မေမ႔ႏိုင္တဲ့ ေနရာေလး ၁၀ ခုပါပဲ..။ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ အခြင့္အေရးမ်ားရွိခဲ့ရင္ Ephesus ကို ျပန္သြားခ်င္ပါေသးတယ္..။  ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ Turkey Essay ေလးကို ဒီမွာပဲ ခဏရပ္လုိက္ပါေတာ့မယ္..။ Turkey - 10 : Istanbul ကိုေတာ့ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ စိတ္လိုလက္ရရွိတဲ့အခါ ျပန္ေရးဖို႔ စိတ္ကူူးထားပါတယ္..။ Turkey ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး ခရီးစဥ္ ျဖစ္တာရယ္..၊ countryside နဲ႕ မတူတဲ့ landscape ေတြရယ္...၊ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ ဗိသုကာအလွေတြရယ္..၊ မတူညီတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႕ လူေနမႈတစ္ခ်ိဳ႕ရယ္..။ ဒီအေၾကာင္းကိုေရးဖို႔ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ေတြ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ယူရဦးမယ္ ထင္ပါတယ္..။ 

 ေနာက္ဆံုး...။ ခမ္းခမ္းနားနား မရွိေတာ့တဲ့ ခမ္းနားမႈမ်ားဆီ... စကားလံုးေပါင္းမ်ားစြာ ေျပာစရာမလိုတဲ့ သမိုင္းတစ္ခုဆီ... ေႏြးေထြးတဲ့ ႏွင္းပြင့္ႏွင္းခဲမ်ားဆီ... သဘာ၀ဆန္တဲ့ လူေနမႈတစ္ခုဆီ... ၿမိဳ႕ကေလး "7" ၿမိဳ႕ကို လူ "13" ဦး အတူတူ...... ပို႔ေပးခဲ့တဲ့ Lynn နဲ႕ အတူတူ သြားခဲ့တဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ သူငယ္ခ်င္းေတြ၊ ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး Turkish lifestyle နဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈေတြကို ရွင္းျပေပးတဲ့ Andies ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္..။ ကၽြန္ေတာ္ေရးခဲ့တာတစ္ခ်ိဳ႕မွာ လြဲေခ်ာ္မႈေတြပါခဲ့ရင္ နားလည္မႈ လြဲမိတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္အမွားသာ ျဖစ္မွာပါ...။ 

- ဂၽြန္မိုးအိမ္ 2013

22 April 2013

ကိုယ္တိုင္ေပး Alert !


ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထင္သေလာက္ မေပ်ာ္ေနဖူး ဆိုတဲ့အေၾကာင္း
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ၾကီး ေျပာႏိုင္တဲ့ တစ္ေန႔ကို လက္ခ်ိဳး ေရၾကည့္မွ
ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ပါ ေပ်ာက္မိတဲ့အျဖစ္။
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ဆိုတဲ့ ေကာင္ကလည္း
လမ္းၾကံဳ အလည္ေရာက္တတ္တဲ့ ဧည့္သည္မွ မဟုတ္ပဲကြယ္
၀မ္းပန္းတသာ ၾကိဳဆိုဖုိ႔ ကိုယ္တုိင္ေတာင္
ေပ်ာ္လား မေပ်ာ္လား ေ၀ခြဲမရတာကိုက မွားေနခဲ့တာ။
မျဖစ္ေသးတာကိုပဲ ေရတြက္မိေနတာလား
မျဖစ္ႏိုင္တာကိုပဲ အိပ္မက္မိေနတာလား
သံတူေၾကာင္းကြဲ စကားလံုးေတြကို ကစားေတာ့
အခ်ိန္တစ္ခ်ိဳ႕က လြဲမွားစြာ ေပ်ာက္ဆံုးတယ္။
တိတ္တိတ္ေလးပဲ ပိတ္ထားလိုက္ပါတယ္
တစ္ခ်ိဳ႕တံခါးေတြက ထြက္ၿပီးရင္ ျပန္၀င္လုိ႔ေတာ့ ရဦးမယ္လား
ေန မ၀င္ခင္ေတာ့ ဒီခရီး ေရာက္ခ်င္ ေရာက္သြားဦးမွာ
ေလေၾကာင္းကို နားလည္ျခင္းတစ္မ်ိဳးမွာ
အားေပ်ာ့တဲ့အခ်ိန္ အားေလ်ာ့ၿပီး အလိုက္သင့္ ပ်ံသန္းတတ္ရသတဲ့။
သိထားဖုိ႔ လိုတဲ့တစ္ခ်ိဳ႕အရာေတြကို
သိထားရတာက ပံုမွန္ထက္ နည္းနည္း ခံစားရရံုပါ
ေပ်ာ္တတ္ေအာင္ ေပ်ာ္ဖို႔လုိတဲ့အေၾကာင္း
နည္းနည္း ပိုသိလိုက္ဖို႔ သတိေပးမိရံု။
ဂၽြန္မိုးအိမ္
28 March 2011

07 April 2013

Turkey 8 : Uranos Sarikaya Photo Essay

Uranos Sarikaya : Visitated Date - 1st February 2012.

Uranos Sarikaya!
 မေမ့ႏိုင္စရာ ေက်ာက္ဂူေလးအတြင္းက ဟင္းလင္းခြင္ ဒီဇိုင္းေလးရွိတဲ့ေနရာပါ...။


သိန္းငွက္ပံု ရုပ္တုၾကီးနဲ႕ Uranos Sarikaya က ခရီးသြားေတြကို ေန႔လည္စာစား ခဏနားဖို႔ ၾကိဳဆိုေနသလိုပါပဲ...။ ရုတ္တရက္ဆိုရင္ မြန္ဂိုလီးယားကိုပဲ ေရာက္ေနသလိုလုိ...။ Turkey နဲ႕ သိန္းငွက္နဲ႕ ဆက္စပ္ေနတဲ့အေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ google မွာ မေတြ႔ခဲ့လို႔လည္း ျဖစ္မွာပါ..။ Uranos Sarikaya ဟာ ကိုက္ ငါးဆယ္ေလာက္ရွည္ၿပီး အေတာ္အတင့္က်ယ္တဲ့ ေက်ာက္ဂူၾကီးပါ..။ အဲ့ဒါကိုမွ ယေန႔ေခတ္ restaurant တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္..။ မူရင္း sturcture အရ ေက်ာက္ဂူၾကီးကိုယ္ႏိႈက္က ခံုးခံုး၀န္း၀န္းနဲ႕ အေတာ္ကို လွပါတယ္...။ 


အျပင္က အပူခ်ိန္က အႏုတ္ဒီဂရီကို ေရာက္ေနသလို အတြင္းကလည္း ေက်ာက္ဂူဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ေအးပါတယ္...။ light bulb ေတြနား သြားရပ္လုိက္မိရင္ ေႏြးေထြးသြားတာပါပဲ..။ ေနာက္ထမင္းစားဖို႔ ျပင္ေပးထားတဲ့ေနရာကလည္း ေက်ာက္စားပြဲနဲ႕ ကုလားထုိင္ေတြပါ....။ အေအးေပၚ အေအးဆင့္သလိုပါပဲ..။ ဒီအတြင္း ဟင္းလင္းခြင္ေလးမွာရွိတဲ့ စားပြဲ၊ ထိုင္ခံု၊ လက္ရမ္း၊ တိုင္နဲ႕ အ၀င္တံခါးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ decoration လုပ္ထားတာေတြကိုေတာ့ ပတ္၀န္းက်င္မွာရွိတဲ့ ေတာင္ေတြက ေက်ာက္ေတြကို ထြင္းထုၿပီး ဖန္တီးေပးထားပါတယ္..။Turkish ဒီဇိုင္းလို႔ ေျပာလို႔ရတဲ့ အလယ္ဗဟိုက moasaic floor မွာေတာ့ ရိုးရာတီး၀ိုင္းတစ္ခုရွိပါတယ္...။ ထုိင္တဲ့ေနရာနဲ႕ အေတာ္ေ၀းေတာ့ ဓါတ္ပံုေကာင္းေကာင္း ရိုက္လို႔ မရႏိုင္ခဲ့ဖူး...။ Turkish တီးလံုးေတြက Greece တီးလံုးေတြနဲ႕ ခပ္ဆင္ဆင္ပါပဲ..။ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းပါတယ္..။ ေနာက္ တည္ခင္းတဲ့ အစားအစာေတြကလည္း ဟိုတယ္က အစားအစာေတြထက္ကို ေကာင္းပါတယ္..။ အစားအေသာက္ကို ခံုခံုမင္မင္ သိပ္မရွိတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ ဒီ Uranos Sarikaya က အမွတ္ရစရာပါပဲ..။


တစ္ျခားတစ္ေနရာရာမွာ ထြင္းထုၿပီး ျပန္တပ္ဆင္ထားတာနဲ႕ မတူပါဖူး..။ ေက်ာက္ဂူအတြင္းမွာ ေနရာမွာတင္ ပံုေဖာ္ထုဆစ္ထားတာနဲ႕ တူပါတယ္..။ စနစ္က်လြန္းတဲ့ အႏုစိတ္ဒီဇိုင္းမဟုတ္ေပမယ့္ သဘာ၀အတိုင္း တည္ရွိေနတဲ့ ဟင္းလင္းခြင္ေလးကို လုိအပ္သလို ဖန္တီးယူထားတာကေတာ့ ႏွစ္သက္လြန္းစရာပါ..။ ေနာက္ အလင္းေပးထားတဲ့ ဒီဇီုင္းေတြက ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ စြဲမက္ေစလြန္းပါတယ္..။ ခမ္းခမ္းနားနား မဟုတ္ဖူး.. ဒါေပမယ့္ တန္ဖိုးရွိတဲ့ craftsmanship ဖန္တီးမႈလို႔ပဲ ဆိုရမယ္ ထင္ပါရဲ႕...။ 


restroom ေလးကလည္း မ၀င္ ၀င္ၾကည့္ခ်င္ေအာင္ပါပဲ..။ အတြင္းမွာလည္း ေက်ာက္ဂူရဲ႕ မူရင္းပံုစံအတုိင္း sanitry layout ကို စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းေပးထားပါတယ္..။ ventilation စနစ္ကလည္း ေတာ္ေတာ္ေကာင္းပါတယ္..။ရိုးရိုးရွင္းရွင္း decoration လုပ္ထားတာကလည္း ႏွစ္သက္စရာပါပဲ..။

စကားခ်ပ္ ။ ။ ပထမေတာ့ Uranos Sarikaya ကို ေက်ာ္သြားမလုိ႔ပါပဲ..။ သူ႔မွာ ထူးထူးေထြေထြ သမိုင္းေနာက္ခံ မရွိလို႔လည္း ပါ ပါတယ္..။ ဒါေပမယ့္ ျပန္ေတြးၾကည့္မိေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အတြင္းစိတ္ေလးမွာ သူ႕ရဲ႕ ဟင္းလင္းခြင္ ဒီဇိုင္းေလးကို စြဲမက္ေနတာကို ျပန္ေတြ႔မိတယ္..။ ကိုယ့္ႏွစ္သက္မိတဲ့ ဟင္းလင္းခြင္ေလးတစ္ခုကို မွတ္မွတ္ရရ မွတ္သားမိတာ ေကာင္းမယ္ထင္တာနဲ႕....။ Turkey 9 မွာ Underground City နဲ႕ Ankara Mausoleum ကို အလည္ျပန္သြားဖုိ႔ ၾကိဳးစားေနမိတယ္..။ 

ဂၽြန္မိုးအိမ္

24 March 2013

Turkey 7 : Pamukkale & Acient 5 Stars Hotel (Caravanserais) Photo Essay

Pamukkale : Visited Date 30th January 2012 Pamukkale လို႔ေခၚတဲ့ ေလွကားထစ္ပံု ေတာင္ေစာင္းတစ္ခုကို မမိတ္ဆက္ခင္ Turkish bath အေၾကာင္း အရင္ မိတ္ဆက္ရမယ္ ထင္ပါတယ္..။ ယေန႔ေခတ္ရဲ႕ Turkish Bath ေတြမွာ Turks ေတြရဲ႕ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီၿပီး ထိန္းသိမ္းလာတဲ့ ရိုးရာေရခ်ိဳးနည္းေတြကို ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါေသးတယ္..။ သံလြင္ဆီကို အေျခခံတဲ့ သဘာ၀ Spa Product ေတြ ေပၚမ်ားတဲ့ Turkey မွာ Turkish Bath ေတြဟာ အဓိကက်တဲ့ စီးပြားေရးတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္..။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ message ဟာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြအတြက္ အဓိကေပးေနတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္သလို Turkish Bath ေတြဟာ အလည္လာတဲ့ ခရီးသြားေတြကို ဖမ္းစားႏိုင္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုပါပဲ..။ ေနာက္ ရွည္လ်ားတဲ့ သမိုင္းအစဥ္အလာတစ္ခ်ိဳ႕က အျခားႏိုင္ငံက Bath & Message ေတြထက္ ပိုၿပီး ညိဳ႕ငင္ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ပါေသးတယ္..။ ေရာမေခတ္ကေန စတင္ၿပီး ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖတ္သန္းလာခဲ့တဲ့ Turkey မွာ ေနာက္ဆံုး Ottoman Empire အထိ Turkish baths ေတြကို ၿမိဳ႕ရဲ႕ အဓိကက်တဲ့ ေနရာအမ်ားစုမွာ တည္ေဆာက္ထားတာကို ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္..။ Turkish Bath ေတြရဲ႕ အတြင္းဒီဇိုင္းဟာ ေရွးေခတ္ကာလရဲ႕ခမ္းနားၾကြယ္၀မႈကိုျပဆိုေလ့ရွိပါတယ္..။ ကိုယ္တိုင္ ဓါတ္ပံုရိုက္ဖို႔ အခြင့္အေရး မရခဲ့လို႔ google ကေနပဲ Turkish Bath တစ္ခ်ိဳ႕ကို ရွာေဖြလုိက္ပါတယ္..။Turkish Bath ကိုသြားမယ္ဆိုရင္ အဓိက အဆင့္ သံုးခုကို ျပဳလုပ္ရေလ့ရွိပါတယ္..။ ပထမဦးဆံုး ေပးထားတဲ့ Cubicle ထဲမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အ၀တ္အစားကို လဲလွယ္၀တ္ဆင္ရပါတယ္..။ အျခားႏိုင္ငံက Bath ေတြနဲ႕ သိပ္မကြာျခားပါဖူး..။ သို႔ေပမယ့္ သင္ဟာ သူတို႔သတ္မွတ္ထားတဲ့ အ၀တ္အစားကို လဲလွယ္၀တ္ဆင္ျခင္း မျပဳပဲ Bath ကို တိုက္ရိုက္သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ရိုင္းစိုင္းတဲ့လူတစ္မ်ိဳးဆိုၿပီး သတ္မွတ္ေလ့ရွိပါတယ္..။ အ၀တ္လဲၿပီးရင္ေတာ့ ပထမဦးဆံုး Hot Room အခန္းထဲကို ၀င္ရပါတယ္..။ အဲ့ဒီအခန္းထဲမွာ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ေသြးလည္ပတ္မႈ ေကာင္းေအာင္နဲ႕ ေခၽြးထြက္လာေစဖို႔အတြက္ ေလပူတစ္ခ်ိဳ႕ လြတ္ထားေပးပါတယ္..။ ေနာက္ Bath မသြားခင္မွာ Message အရင္ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္..။ Hot Room ၿပီးရင္ေတာ့ ဒုတိယအေနနဲ႕ Warm Room ကို ပို႔ေပးပါတယ္..။ Bath လုပ္တဲ့ အခန္းပါ။ Turkish Bath ေတြထဲမွာ အလွဆံုး အခန္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္..။ ေရပူကို အဓိက အသံုးျပဳၿပီး Scrub လုပ္ၿပီး ေရခ်ိဳးေပးပါတယ္..။ အလယ္မွာ ေရခ်ိဳးမယ့္သူက လဲေလ်ာင္းၿပီး ေရခ်ိဳးေပးမယ့္သူက ေဘးတစ္ဖက္ဆီက Tap ေတြက Hot water ေတြကို သယ္လာၿပီး ေရခ်ိဳးေပးပါတယ္..။ အလယ္တည့္တည့္က ေရခ်ိဳးမယ့္ေနရာ အေပၚမွာ Central Dome ပံု Ceiling ေတြ ရွိတတ္ပါတယ္..။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ Bath လုပ္ျခင္းထက္ Turkish Warm Room ရဲ႕ ဒီဇိုင္းက tourist ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ပိုၿပီး ဖမ္းစားေစမယ္ထင္ပါတယ္..။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ Turkish Bathroom က ဆြဲေဆာင္မႈ အျပည့္ရွိေနတယ္လို႔ ခံစားရပါတယ္..။
ေနာက္ Warm Room မွာ အဓိက အသံုးျပဳတာကလည္း သံလြင္ဆီကို အေျခခံထားတဲ့ Turkish soap နဲ႕ အထူး တဘက္မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္..။ Bath လုပ္ျခင္းကို ႏွစ္သက္တဲ့သူေတြအတြက္ကေတာ့ Turkish Bath ကို တစ္ခါသြားၿပီးရင္ ဘယ္လို Spa Product ကို ၀ယ္ရမယ္ဆိုတာကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္သြားမယ္ ထင္ပါတယ္..။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ cool room ကို သြားရပါတယ္..။ အ၀တ္အစားလွဲ၊ သံလြင္ဆီနဲ႕ Message လုပ္ၿပီးရင္ေတာ့ ေနာက္ဆံုး Apple Tea တစ္ခြက္ ေပးေလ့ရွိပါတယ္..။ ေအာက္က ပံုကေတာ့ သြားတုန္းက ဓါတ္ပံုရိုက္ဖို႔ အေျခအေန မေပးခဲ့လို႔ google ကေန ျပန္ရွာထားတာ ျဖစ္ပါတယ္..။ Pamukkale ကေတာ့ Turkish Bath ကို ႏွစ္သက္ၿပီး အနားယူ အပန္းေျဖဖို႔သက္သက္လာလိုတဲ့ ခရီးသြားအမ်ားစုကို ဆြဲေဆာင္တဲ့ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္..။ Pamukkale ကို turkish လို Cotton Castle လို႔ ေခခၚပါတယ္..။ ေျမေအာက္ မီးေတာင္လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ေပၚလာတာတဲ့ ေရပူစမ္းေတြ(၁၇) ခု ရွိေနတဲ့ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္..။ ဘူမိေဗဒအရ Travertine နဲ႕ carbonate mineral ေတြက စီးဆင္းေနတဲ့ စမ္းေခ်ာင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ တည္ရွိေနတတ္တာေၾကာင့္ ေရပူစမ္းမ်ား ျဖစ္လာတာပါ..။

(ကၽြန္ေတာ့္ဇာတိ ဗန္းေမာ္က ေရပူစမ္းလို သမိိုင္းရာဇ၀င္ ရွိမရွိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မသိပါဖူး....)


ယခင္တုန္းကေတာ့ Pamukkale ရဲ႕ ေလွကားထစ္လို ေတာင္ေစာင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ခရီးသြားေတြကို ေရခ်ိဳးခြင့္ ျပဳထားပါတယ္..။ ေနာက္ပုိင္းမွာ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းလာမႈေၾကာင့္ ေရခ်ိဳးခြင့္ကို ပိတ္ပင္လိုက္ပါတယ္..။ ဟုိးယခင္တုန္းကေတာ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ဟာ Pamukkale မွာေရသြားခ်ိဳးရင္ ယခင္ကထက္ ပိုၿပီးလွပလာတယ္လို႔ အယံုအၾကည္ရွိပါတယ္..။ လက္ေတြ႔က်က်ေတြးၾကည့္မိရင္ေတာ့ အခ်ိန္တစ္ခုယူၿပီး အနားယူေရခ်ိဳးတာမ်ိဳး ျဖစ္တဲ့အတြက္ လွပလာတယ္ဆိုတာထက္ ပိုၿပီး လန္းလန္းဆန္းဆန္းျဖစ္လာတာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္..။ တစ္ခါတစ္ခါ အယူ၀ါဒေတြထက္ ပိုၿပီး လက္ေတြ႔က်တာေတြ စဥ္းစားလြန္းျပန္ေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ Pamukkale မွာ ေရခ်ိဳးခ်င္စိတ္ မရွိပါဖူး..။  ေတာင္ေစာင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ေရညွိေတြနဲ႕ ေခ်ာေနႏိုင္တာရယ္.. ေနာက္ ေရပူစမ္းကထြက္လာတဲ့ အေငြ႔ေတြရယ္ေၾကာင့္ ဓါတ္ပံုေကာင္းေကာင္းရိုက္ဖို႔ မလြယ္တဲ့ ေနရာလည္းျဖစ္ပါတယ္..။ 

သို႔ေပမယ့္ Parmukkale ကိုေရာက္သြားရင္ ဒီလိုေနရာမ်ိဳး ကမၻာၾကီးရဲ႕တစ္ေနရာရာမွာ ျပန္လည္ဖန္တီးဖို႔ မလြယ္ဖူးဆိုတာကို ေတြးမိႏိုင္သလို ရင္သက္ရႈေမာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္..။ ဒါေၾကာင့္လည္း Tourist Attraction အေနနဲ႕ 1988 မွာ World Heritage Site အျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္ခဲ့ပါတယ္..။  ဒီ Wiki Link မွာ ေသခ်ာ ဖတ္ႏိုင္ပါတယ္..။ Pamukkale မွာ ေတာ့ စုိထိုင္းမႈေတြ မ်ားလြန္းတာရယ္... ေနာက္ ေရပူစမ္းရွိေနေပမယ့္ အေအးလြန္ကဲလြန္းတာေၾကာင့္ ဓါတ္ပံု သိပ္မရိုက္ႏိုင္ပါဖူး..။ Troy လို ၊ Ephesus လို ေနရာေတြထက္ relax ျဖစ္တဲ့ေနရာေတြ နဲ႕ landscape အလွအပကို ပိုၿပီးႏွစ္သက္တဲ့သူေတြကေတာ့ Pamukkale ကို ႏွစ္သက္မွာ ေသခ်ာပါတယ္...။

  ------- 

Acient 5 Stars Hotel : Visited Date 31th January 2012 Pamukkale ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေရာက္ျဖစ္တဲ့ေနရာက Caravanserais လို႔ ေခၚပါတယ္..။ ၁၀ ရာစုႏွစ္ကတည္းက Turkey နဲ႕ ေျမထဲပင္လယ္ေဒသတစ္ခ်ိဳ႕ကို ကုန္သြယ္ေနတဲ့ ကုန္သည္တစ္ခ်ိဳ႕အတြက္ ခရီးတစ္ေထာက္နား၊ သူတို႔ရဲ႕ တိရ စၧာန္ေတြကို အစာေရဆာ ျဖည့္ေပးဖို႔ နားတဲ့ ေနရာေလးပါ။ အခုေခတ္ standard နဲ႕ေခၚရရင္ေတာ့ Acient 5 Stars Hotel ေပါ့ေလ့..။ Caravan Palaces လို႔လည္း ေခၚပါတယ္..။စၿပီး တည္ေဆာက္ခါစက ႏိုင္ငံေရးအရ စစ္တပ္အတြက္ အသံုးျပဳမယ့္ အေဆာက္အဦးပါ..။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ၿပီး ဘာသာေရးနဲ႕ ခရီးသြားေတြအတြက္ ေျပာင္းလဲေပးခဲ့တဲ့ အေဆာက္အဦး ျဖစ္ပါတယ္...။ ဒီအေဆာက္အဦးကို တည္ေဆာက္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ အဲ့ဒီေခတ္အခါက ခရီးသြား ကုန္သည္ေတြအတြက္ လံုျခံဳေရးအတြက္ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္တဲ့ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္..။

အေဆာက္အဦးရဲ႕ Curved Portal ဟာ သိပ္ကိုလွပလြန္းတယ္ဆိုတာ ျမင္တာနဲ႕ လက္ခံမိပါတယ္..။ 

Antalya - Konya - Kayseri ကေန Erzurum နဲ႕ Tbriz ကိုျဖတ္ၿပီး ထိုမွတဆင့္ Black Sea ကေန Iraq, Amasya - Tokat - Sivas - Malatya - Diyarbakir စတဲ့ ေနရာေတြကို ကုန္သြယ္ဖုိ႔ သြားေနတဲ့ ကုန္သည္ေတြအတြက္ကေတာ့ Caravanserais ဟာ အလြန္အေရးပါတဲ့ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္..။

 

Caravanserais ၿပီးတဲ့ေနာက္ Hanem Art Center ကို ၀င္ျဖစ္ပါတယ္..။ ေထြေထြထူးထူးေတာ့ မရွိပါဖူး..။ အသစ္အဆန္း ျဖစ္တယ္ဆိုရံုေပါ့..။ အပူပိုင္း အာရွကလာတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္တို႔အတြက္ကေတာ့ မတူညီတဲ့ အေဆာက္အဦး ဒီဇိုင္းေတြနဲ႕ အတြင္းဒီဇိုင္းေတြက ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ စိတ္၀င္စားစရာၾကီးပါပဲ...။အခု ေနရာအားလံုးဟာ Cappadocia မွာ ရွိပါတယ္..။ Turkish ရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ Hot Airballoon အေတြ႕အၾကံဳကိုလည္း သြားယူႏိုင္ပါတယ္..။ ေကာင္းကင္တစ္ေနရာကေန Turkish Landscape ဟာ ဘယ္ေလာက္လွလည္းဆိုတာကို ခံစားႏိုင္တဲ့ ေနရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္..။ အဲ့ဒီတုန္းက ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ကေတာ့ budget အေျခအေနအရေရာ..၊ ေနာက္ ကိုယ္တုိင္ကလည္း သတၱိသိပ္မရွိတဲ့သူ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ေရာ Hot Airballoon ကို မစမ္းသပ္ျဖစ္ခဲ့ပါဖူး..။ ဒီတစ္ေလာ Egypt မွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ Hot Air Balloon Accident ကိုသာ အဲ့ဒီတုန္းက သိခဲ့ရင္ စမ္းသပ္ခ်င္စိတ္လည္း ရာခိုင္ႏႈန္း သုညမွာ ရွိေနခဲ့မယ္ ထင္ပါတယ္..။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ေတာ့ Hot Air Balloon အေတြ႔အၾကံဳယူခ်င္ပါေသးတယ္..။ 

ေနာက္ ခရီးေတြမွာေတာ့ စကားလံုးေတြနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ Underground city, Open Museum, Mausoleum ဆီ အလည္ ျပန္သြားခ်င္ပါေသးတယ္..။ ေနာက္ဆံုး Istanbul ကို ျပန္မေရာက္ခင္ေပါ့..။ ဒီတေလာ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းေတြျဖစ္ေနတယ္..။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ကေတာ့ ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္ေဒသျဖစ္ျဖစ္ Landscape, History နဲ႕ Art & Design ေတြဟာ စိတ္၀င္စားစရာပါပဲ...။ အရာအားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေနရင္ ပိုေကာင္းတာေပါ့ေလ...။

ဂၽြန္မိုးအိမ္