16 May 2010

Designer တစ္ဦးႏွင့္ သူ၏ drawing မ်ား

MEF ရဲ႕ ႏွစ္ ႏွစ္ျပည့္ အမွတ္တရ စာေစာင္ေလးမွာ ပါတဲ့ ေဆာင္းပါးေလးပါ…။ အမွတ္တရ ေပါ့ း-)

Designer တစ္ဦးႏွင့္ သူ၏ Drawing မ်ား

ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္သည္ ပန္းခ်ီဆရာတစ္ဦး၏ အႏုပညာ စ်ာန္၀င္စားမႈႏွင့္ ၄င္း ျဖန္႔က်က္ ေတြးေတာေနေသာ အေတြးခံစားမႈမ်ားအား ေပါင္းစပ္ၿပီး ဖြဲ႕တည္လာျခင္း သေဘာေဆာင္ေပသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ စိတ္သႏၱာန္၏ လြတ္လပ္ဖြဲ႕တည္လိုေသာ ဆႏၵကို အႏုပညာျဖင့္ ကူးယူခံစားၿပီး ကင္းဗတ္စတစ္ခ်ပ္ေပၚသို႔ ခံစားခ်က္ ပံုတူ ေဆးစက္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ Designer တစ္ဦး, ဗိသုကာတစ္ဦး အတြက္ဆိုလွ်င္ ၄င္းတို႔ Drawing မ်ားသည္ မည္သည့္ သေဘာေဆာင္သည္ဟု ဆိုရပါမည္နည္း။ Designer တစ္ဦးအတြက္ Drawing မ်ားသည္လည္း ပန္းခ်ီဆရာမ်ားနည္းတူ အေကာင္အထည္ မရွိေသးေသာ ျဒပ္၀တၳဳမ်ားကို အသြင္ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေကာက္ခ်က္ခ် စဥ္းစားၿပီး ျဖစ္တည္လာမည္သာ။ Drawing တစ္ခုသည္ Designer တစ္ဦး၏ အေတြးျပယုဂ္၊ စိတ္ကူးေျခရာတစ္ခု အျဖစ္သာမက ထိုDesigner၏ ခံစားမႈႏွင့္ အရည္အေသြးကို လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ရႈႏိုင္ေသာ ျပတင္းေပါက္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေပသည္။ အႏုပညာဆန္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား အေပၚတြင္ အရင္းတည္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရဦးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Designer မ်ား၏ Drawing မ်ားသည္ Technical Drawing မ်ားအျဖစ္လည္း ယွက္ႏြယ္ေနမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ Designer တစ္ဦးအေနျဖင့္ သူဖန္တီးလိုေသာ Design တစ္ခု သက္၀င္လႈပ္ရွားလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရေသာ Drawing မ်ားကို အက်ယ္ခ်ဲ႕ ေလ့လာရပါလွ်င္ ---

-x-x-x-x-x-x-

Fabulous Drawing

Designer တစ္ဦးအတြက္ Drawing တစ္ခုေရးဆြဲဖို႔ထက္ Design Concept ရရွိလာေစဖို႔သည္ အေရးအၾကီးဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ ကဗ်ာေလးတစ္ပုဒ္၊ တိမ္လႊာေလးတစ္စသည္ အေတြးတစ္ေထာင့္မွာ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔သြားႏိုင္သလို အားမာန္ျပည့္၀လာႏိုင္သည္။ မိမိ design concept ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသာ စြမ္းအားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေပလိမ့္မည္။ Fabulous Drawing မ်ားသည္ Designerမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ Design Concept မ်ား စဥ္းစားေတြးေတာရာတြင္ အေထာက္အပံ့ေကာင္းမ်ား ရရွိေစရန္ အလို႔ငွာ ေရးဆြဲေလ့ရွိၾကသည္။ ၿပီးျပည့္စံုေသာ Design တစ္ခု Drawing တစ္ခုအျဖစ္ မေရာက္ရွိေသးေသာ္လည္း စဥ္းစားမိသမွ် ရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ Perspective View တစ္ခုခု၊ Lighting, Color tone တစ္ခုခုအေပၚ အသားေပးၿပီး မိမိ၏ Design Concept ကို ပိုမိုထင္ရွားေအာင္ ေဖာ္ျပလိုသည့္အခါမ်ားတြင္ Fabulous Drawing မ်ားကို အသံုးျပဳေလ့ရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္း Drawing မ်ားကို Visionary drawing မ်ားဟုလည္း ေခၚေ၀ၚတတ္ၾကသည္။ Fabulous Drawing မ်ားသည္ Fine Art တစ္ခုခုအေပၚတြင္ အထူးအသားေပး ေရးဆြဲထားေသာ Drawing မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း Drawing မ်ားသည္ Presentation Drawing တစ္ခုအျဖစ္ ေရာက္ရွိရန္ ၾကားအဆင့္ တစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၄င္းတြင္ Proposition Drawing မ်ား၏ ၀ိေသသ လကၡဏာမ်ားစြာ ပါရွိလ်က္ရွိပါသည္။ Fabulous Drawing မ်ားသည္ Creative လုပ္ႏိုင္စြမ္းကို ပိုမိုဦးစားေပးတတ္ရာ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လက္ေတြ႔ႏွင့္ ကင္းကြာသြားေသာ အေျခအေနမ်ားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားတတ္သည္ကိုလည္း အထူးဂရုျပဳေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ Fabulous Drawing မ်ားသည္ Design တစ္ခုအတြက္ အလြန္စြမ္းအားရွိေသာ စိတ္ကူးဥာဏ္တို႔ကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Designer မ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ Drawing တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

Experiential Drawing

Experiential Drawing မ်ားသည္ Designer မ်ား၏ အေလ့အက်င့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ အသံုးခ်မႈတို႔အေပၚ အေျခခံ၍ ျဖစ္ေပၚလာသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ Designer မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ပင္ကုိယ္ဗီဇအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေလ့အက်င့္အရေသာ္ လည္းေကာင္း ပတ္၀န္းက်င္ သဘာ၀အေပၚတြင္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ျမင့္မားတတ္ၾကၿပီး ထိုပတ္၀န္းက်င္သဘာ၀ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ဒီဇိုင္းမ်ားကို ဖန္တီးယူႏိုင္ၾကသည္။ ဓါးတစ္ခုကို အျမဲထက္ျမေနေအာင္ ေသြးသကဲ့သို႔ Designer မ်ားအတြက္ ဒီဇိုင္းအေတြးတို႔သည္ အျမဲ ထက္ရွေနရန္ လိုအပ္သည္။ အေတြးမ်ား၏ အေလ့အက်င့္၊ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ေပါင္းစပ္၍ ျဖစ္တည္လာေသာ Designer မ်ား၏ Sketch မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ Experiential Drawing မ်ားတြင္ ပိုမိုျမင္ေတြ႔ရတတ္သည္။ Desinger မ်ား၏ Experiential Drawing မ်ားသည္ လက္ေတြ႔တြင္ Client မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရေသာအခါ လြန္စြာအေရးပါလာသည္။ Client တစ္ဦး၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မိမိ၏ အေတြ႔အၾကံဳ အေတြးအေခၚ ေလ့လာသံုးသပ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္၍ ေကာက္ေၾကာင္းမ်ား အလိုက္သင့္ဆြဲသား ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းသည္ Designer မ်ားအတြက္ အလြန္ အေရးပါေသာ အရည္အခ်င္းျဖစ္သည္။ Designer တစ္ဦး၏ Experiential Drawing မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္္၍ Designer တစ္ဦး၏ စဥ္းစားေတြးေခၚပံုမ်ားကို ကူးယူခံစားႏိုင္ပါသည္။

Diagrams & Sketch

ႏႈတ္တစ္ရာ စာတစ္လံုးထက္ သေကၤတတစ္ခုက ပို အဓိပၸါယ္ ျပည့္၀ေၾကာင္းကို သိသာေစပါသည္။ သို႔အတြက္ Designer တစ္ဦးအေနျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ chart မ်ား၊ graph မ်ားကို Drawing အတြင္း ထည့္သြင္း၍ ေရးဆြဲေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ မိမိဆိုလိုေသာ Design Concept ကို Client မ်ားအား ပိုမိုလြယ္ကူစြာ နားလည္ေစႏိုင္သကဲ့သုိ႔ မိမိကိုယ္ႏိႈက္က ဒီဇိုင္းတစ္ခုကို အေျခခံမွ စဥ္းစားရေသာအခါ step by step အဆင့္မ်ားျဖင့္ လုိအပ္ေသာ function မ်ားကို စနစ္က်ေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Diagram မ်ားသည္ Designer မ်ားအတြက္ အလြန္ အေရးပါေသာ Drawing Type တစ္မ်ိဳးဟု ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ Bubble Diagram မ်ားသည္ Designer မ်ားအတြက္ Thinking Problem မ်ား၊ Architecutre Plan မ်ားကို ေဖာ္ျပရာတြင္ အလြန္ အသံုး၀င္ပါသည္။ Diagram မ်ားသည္ လက္ေတြ႔ဒီဇိုင္း အဆင့္ဆင့္အတြက္ အေျခခံေလ့ရွိၿပီး ထုိကဲ့သို႔ Diagram မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္းသည္ စကားလံုးမ်ားစြာ အေတြးမ်ားစြာကို ခ်ံဳ႕ယူေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆိုလိုရင္း အရင္းအျမစ္ကို လက္ေတြ႔တြင္ မွန္ကန္စြာေရာက္ရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ Diagram ကဲ့သို႔ပင္ Designer မ်ားႏွင့္ ကြဲကြာ၍ မရေသာအရာမွာ Sketching ျဖစ္ပါသည္။ Sketch မ်ားသည္ Designer မ်ား၏ အေတြးေထာင့္တစ္ေနရာတြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ Idea တစ္ခုကို သူတို႔၏ႏွလံုးသားမွ ဆြဲထုတ္ေခၚေဆာင္ေပးလာသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ Designer တစ္ဦးသည္ မိမိ၏ အေတြ႔အၾကံဳ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားေပၚ အရင္းတည္၍ sketch ေကာက္ေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ Design Layout မ်ားကို စတင္ဆြဲသားေလ့ ရွိၾကသည္။ ၄င္းမွ လိုအပ္သည္မ်ားကို ညွိႏိႈင္းၿပီး Conceptural Drawing တစ္ခုကို စတင္ဖန္တီးရပါသည္။ ၄င္းသည္ အေတြးကို လက္ေတြ႔ တည္ေဆာက္လိုက္ေသာ ပထမဦးဆံုး Drawing လည္း ျဖစ္ပါသည္။ Architectural Design မ်ားအတြက္ Layout Plan သည္ အေျခခံအက်ဆံုးျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္လည္း ပိုယူရေလ့ရွိပါသည္။ Interior Design မ်ားအတြက္မူ Perspective View အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဖန္တီးမႈမ်ား ပိုၿပီးအႏုစိတ္လာပါမည္။ Designer ၏ Conceptual Drawing မ်ားသည္ Client မ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈ္င္းၿပီး Confirm ျဖစ္ပါမွ ေနာက္ Drawing မ်ားအား ဆက္လက္ ဖန္တီးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။


Consultation Drawing

Designer တစ္ဦး၏ Conceptual Drawing သည္ Client ဖက္မွ Confirm ျဖစ္ေစရန္ Consultating Drawing မ်ားအျဖစ္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ Consulation Drawing မ်ားသည္ Presentation Drawing မ်ား၏ အပိုင္းက႑ခြဲတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ Consultation Drawing မ်ားသည္ Presentation Drawing မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ Designer ႏွင့္ အလုပ္အပ္ႏွံသူ Client မ်ားကို ဆက္စပ္ေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ Consultation Drawing မ်ားသည္ Presentation Drawing မ်ားကဲ့သို႔ ၿပီးျပည့္စံုေသာ Drawing မ်ား မျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၄င္း Drawing အတြင္းတြင္ ညွိႏိႈင္းရန္၊ ေဆြးေႏြးရန္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အဓိက Highlight ျပထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း Drawing၏ အဓိက လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကပင္ Client မ်ား၏ မေသခ်ာ မေရရာေသးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ႏွင့္ တစ္ဖက္တြင္လည္း Designer မ်ား၏ ဒီဇိုင္း မခိုင္မာ မေရာရာေသးမႈအား သံုးသပ္ေဆြးေႏြးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အေတြးတစ္စအတြက္ စကား အခြန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေဆြးေႏြးျခင္းထက္ Drawing တစ္ခုျဖင့္ ညွိႏိႈင္းျခင္းသည္ အေျဖတစ္ခုကို တိက်လ်င္ျမန္စြာ ရရွိႏိုင္ေစသည္ မဟုတ္ပါလား..။ ထို႔ေၾကာင့္ Consultation Drawing မ်ားသည္ ျပီးျပည့္စံုေသာ Presentation Drawing မ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ မ်ားစြာအေထာက္အပံ့ ေပးလ်က္ရွိေနေပမည္။

Presentation Drawing

Presentation Drawing မ်ားသည္ Designer တစ္ဦး၏ အရည္အေသြးကို ေဖာ္ျပရာတြင္ အလြန္ အေရးပါေသာ Drawing တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း Drawing မ်ားသည္ Designer တစ္ဦးအား ၄င္းကို အလုပ္အပ္ႏွံသူ Clientတို႔အၾကား ဆက္စပ္ နားလည္မႈ ေပးသည့္အျပင္ ၄င္း Drawing အတြင္း Designer တစ္ဦးအေနျဖင့္ ၄င္းအား အလုပ္အပ္ႏွံသူ Client၏ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားအေပၚ မည္၍မည္မွ် အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးထားေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိႏိုင္ပါသည္။ ၄င္း Drawing သည္ Client ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ Designer ၏ ျဖည့္ဆည္းခ်က္မ်ားသည္ က်ိဳးေၾကာင္းညီညႊတ္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ, မရွိကိုလည္း ခ်ိန္ညွိေပးပါသည္။ Designer ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ၄င္း၏ Presentation Drawing အေပၚတြင္ Client အေနျဖင့္ သံုးသပ္ႏိုင္ၿပီး မည္သည့္အရာျဖင့္ မိမိ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲေနေၾကာင္း၊ မည္သည့္အရာကိုျဖင့္ မိမိအေနျဖင့္ ထပ္မံ ျဖည့္စြက္လိုေၾကာင္းကို Client မွ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေစပါသည္။ Designer တစ္ဦးတင္ျပေသာ Presentation Drawing သည္ ၄င္းကို အလုပ္အပ္ႏွံသူ Client ၏ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရွိ,မရွိအားဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္းသည္ အဓိကက်ေသာေၾကာင့္ ၄င္း Drawing အေပၚမူတည္၍ Designer မ်ား၏ အရည္အေသြးကို လြယ္ကူစြာ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ Presentation Drawing သည္ အျမင္အာရံု ျပယုဂ္ တစ္ခုအေပၚတြင္ မွီျငမ္းတည္ရွိေနျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင္း ၄င္း Drawing အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေစဖို႔သည္ Designer တစ္ဦးတည္းတြင္သာမက ထို Designer ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ရုပ္လံုးၾကြေအာင္ ဖန္တီးေပးေသာ Visualizar မ်ား၏ အရည္အခ်င္းအေပၚတြင္လည္း မူတည္လ်က္ရွိပါသည္။ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ဆန္ အလွအပမ်ားႏွင့္ ၾကည့္ေကာင္းရႈေပ်ာ္ Visulization ရုပ္ပံုမ်ားထက္ လက္ေတြ႔ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ Visulization မ်ားကို Designer မ်ားအေနျဖင့္ တာ၀န္ယူ ဖန္တီးသင့္ေပးသည္။ သို႔မွသာ လက္ေတြ႔တြင္လည္း မိမိ၏ဒီဇိုင္းအတိုင္း final result ကို ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Client တစ္ဦး၏ လက္တေလာ စိတ္ေက်နပ္မႈႏွင့္ အထင္ၾကီးမႈကို ဦးစားေပး၍လုပ္ေဆာင္လွ်င္ တစ္သက္တာက်န္ရွိမည့္ မိမိဒီဇိုင္း၏ ကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ရေပမည္။ မည္သုိ႔ျဖစ္ေစ Presentation Drawing မ်ားသည္ Designer မ်ားအတြက္ အဓိက အေရးပါေသာ Drawing မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကိုေတာ့ ျငင္းဆန္၍ရမည္ မဟုတ္ပါေပ။

Proposition Drawing

Proposition Drawing မ်ားသည္ Designer မ်ားအေနျဖင့္ Design Process တစ္ခုလံုးအေပၚ ရႈေထာင့္အဖံုဖံုမွ ေတြးေတာစဥ္းစားဖန္တီးရာတြင္ အဓိက က်ပါသည္။ Designer တစ္ဦးသည္ Design တစ္ခု၏ “က”ၾကီးမွ “အ” အထိျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲလာပံုမ်ားသည္ အေတြးထဲမွာတင္မဟုတ္၊ လက္ေတြ႔သို႔ တဆင့္ခ်င္း ျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲလာပံုမ်ားအား အျခားသူတို႔အား ရွင္းလင္းတင္ျပေပးရန္လည္းေကာင္း၊ Design တစ္ခု ဖန္တီးေနစဥ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာေသာ Design Problem မ်ားအား အပိုင္းလိုက္ ခြဲျခားေျဖရွင္းရန္လည္းေကာင္း Proposition မ်ားအား အသံုးျပဳေလ့ရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Proposition Drawing မ်ားကို Design Drawing မ်ားဟုလည္း ေခၚေ၀ၚတတ္ပါသည္။ Design Concept တစ္ခုလံုးကို ထိထိမိမိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ထားေသာ Standard မ်ားအတြင္းလည္း ၀င္ေရာက္ရန္ ျပင္ဆင္ေပးဖုိ႔ လုိပါသည္။ Detail Measurement မ်ား၊ Material ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးကို Adjust လုပ္ၿပီး မတူညီေသာလမ္းေၾကာင္း မတူညီေသာ အေတြးမ်ားျဖင့္ Design တစ္ခုအေပၚ အမ်ိဳးမ်ိဳးအေထြေထြ ခြဲျခားသံုးသပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို Proposition Drawing တြင္ ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။ စင္စစ္ Proposition Drawing မ်ားသည္ Design တစ္ခုအား Laboratory တစ္ခုအတြင္း ဖန္တီးယူ ေလ့လာဆန္းစစ္သကဲ့သို႔ေသာ သေဘာေဆာင္ပါသည္။ Proposition Drawing မ်ားကိုေလ့လာလွ်င္ Designer တစ္ဦး၏ ဖန္တီးစိတ္ကူးခဲ့ေသာ အေတြး၊ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိေသာ အမူအက်င့္ႏွင့္ သူတို႔၏ သံုးသပ္ခံစားမႈမ်ားကို လက္ေတြ႔က်က် သိရွိႏိုင္ပါသည္။

Instruction Drawing

Designer မ်ား ဖန္တီးေရးဆြဲလိုက္ေသာ Presentation Drawing မ်ားအား Client မ်ားဖက္မွ Confirm ျဖစ္လာလွ်င္ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ Working Drawing မ်ား ျပင္ဆင္ေပးရန္ လုိအပ္လာပါသည္။ အျခား Drawing မ်ားႏွင့္မတူ တစ္မူကြဲျပားေသာ Instruction Drawing မ်ားသည္ Designer မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ Design Team မွ အျခား member မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၄င္းတို႔၏ Design ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ေပးမည့္ Contractor မ်ား၊ Supplier မ်ား၊ Engineer မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္စပ္နားလည္ေစမည့္ သေကၤတ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း ေရးဆြဲထားပါသည္။ သို႔အတြက္ Instruction Drawing မ်ားသည္ technical term မ်ားျဖင့္ အထူး ဦးစားေပး ေရးဆြဲေလ့ရွိၿပီး တာ၀န္လည္း ၾကီးပါသည္။ ၄င္း Instruction Drawing မ်ားကို ၾကီးမား ရႈတ္ေထြးေသာ Project မ်ားတြင္ အဓိက အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။ Instruction Drawing မ်ားသည္ ဒီဇိုင္းတစ္ခု၏ အလွအပထက္ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ တိက်ေသခ်ာေသာ အေသးစိတ္သေဘာကို ေဖာ္ေဆာင္ရသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၄င္း Drawing အတြင္း ေသးငယ္ေသာ သေကၤတတစ္ခု လမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါေစ အထူး ဂရုစိုက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။


Calculation Drawing

Calculation Drawing မ်ားသည္ Proposition Drawing မ်ားအား တြက္ခ်က္ေရးအတြက္ အထူးတလည္ ျပဳျပင္ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ- ေခါင္မိုးတစ္ခု၏ အခ်ိဳးအတြက္ အျမင့္ဘယ္ေလာက္၊ အေစာင္းဘယ္ေလာက္ စသည္ကို လြယ္လင့္တကူ သိရွိရန္ႏွင့္ ေလွကားတစ္ခုအခ်ိဳးအတြက္ အလ်ား, အနံ, အျမင့္မ်ားကို တြက္ခ်က္ရန္ Detail Measurementမ်ား၊ Fixed Material မ်ား၊ Construction Methodမ်ား၊ Construction Time & Management မ်ားႏွင့္ Quotation အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးထားေသာ Drawing မ်ားျဖစ္ပါသည္။ Drawing တစ္ခုသည္ အျမင္အားျဖင့္ အဆင္ေျပသည္ဟု ထင္ရပါေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ အျမင္ေသြဖယ္မႈေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတ္မွတ္ထားေသာ Standard မ်ား မမွီမႈေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အဆင္မေျပမႈမ်ား ရွိတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Design တစ္ခုသည္ အလွအပ ျပည့္စံုရန္သာမက လက္ေတြ႔အသံုး၀င္ရန္ မွန္ကန္ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ လက္ေတြ႔တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ထားေသာ Drawing မ်ားအား Calculation Drawing ဟု ေခၚေ၀ၚပါသည္။ Working Drawing ဟုလည္း ေခၚဆိုၾကသည္။

-x-x-x-x-x-x-


စကားခ်ပ္..။…..။

ဒီေဆာင္းပါးေလးအတြက္ကေတာ့ ပထမဦးဆံုး MTZO ၾကီးကို ေက်းဇူးတင္ရမွာပါပဲ….။ ဘယ့္နဲ႔ေတာ္…။ ေနမေကာင္းလို႔ အနားယူဖို႔ျပန္တာေတာင္ အတင္းစာဖတ္ခိုင္းၿပီး ဖတ္ဖို႔စာအုပ္ပါ ငွားလိုက္လို႔ :P…။ ဒီလိုနဲ႔ပဲ စာတစ္ပုဒ္ ဖတ္ျဖစ္ရင္း အသိတစ္ခု တိုးလို႔ စာတစ္ပုဒ္ ေရးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ း))

-x-x-x-x-x-x-

3 comments:

MTZO said...

ဖတ္ျဖစ္လိုက္တဲ့ စာတစ္ပုဒ္ကေန....
ေရးျဖစ္လိုက္တဲ့ ဒီေဆာင္းပါးေလးအတြက္နဲ႕... ရရွိလိုက္တဲ့ခံစားမႈတစ္ခုဟာ.....
ကိုယ္႕ ရဲ့ရင္မွာ....
ၾကည္ႏူးမႈေတာင္ပံတစ္စုံ လာေရာက္႐ိုက္ခတ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္...
Designer တစ္ဦးရဲ့ ႏွလုံးေသြးကေနစီးဆင္းလာခဲ့တဲ့ သူ႕ရဲ့ ဒီဇိုင္းတစ္ခုကို..... အရြယ္ေရာက္ေအာင္ေမြးဖြားေပးလိုက္ျပီးတဲ့အခါ ရရွိမဲ့ၾကည္ႏူးမႈေလးကိုလဲ ..... ထာ၀ရ ပိုင္ဆုိင္ႏုိင္ေစခ်င္ပါတယ္..... :)

ဂၽြန္မိုးအိမ္ said...

ဒီဇိုင္းဆိုတာ ကိုယ့္သမီးကို သမက္လက္ထဲ အပ္လိုက္ရသလိုတဲ့....။
ၾကည္ႏူးေၾကကြဲဆိုတာမ်ိဳးေပါ့.... :P
ေပးတဲ့ဆုအတုိင္း ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ေတြ ရရွိရင္ သိပ္ေကာင္းမွာပါပဲ.....
ဒီ စာအုပ္ေလး ငွားၿပီး ဒီလုိေလးေတြးခြင့္ရခဲ့လို႔ 10Q again :P:P

ခန္႔မင္းသန္႔ said...

အားလုံးယူသြားျပီဗ်ာ...ခုေလာေလာဆယ္မဖတ္နိုင္ေသးလုိ႔..ျပီးရင္ေတာ႔အားပါးတရဖတ္ပစ္မယ္..