28 June 2010

Super Potato Concept သို႔ MTZO ေပးေသာ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ း)

Interior Design နယ္ပယ္တြင္ design concept မ်ားသည္ designer တစ္ခ်ိဳ႕၏ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိေသာ ပံုစံမ်ားျဖင့္ ထင္ရွားလာေသာအခါ ထို designer မ်ား၏ အမည္နာမမ်ားျဖင့္ လူသိမ်ားလာေလ့ရွိသည္။ ၄င္းတို႔အနက္ SUPER POTATO DESIGN CONCEPT ဟုဆိုလိုက္လွ်င္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ကမၻာေက်ာ္ Super Potato Design Firm ၏ ဖန္တီးေလ့ရွိေသာ ဒီဇိုင္းမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ ျမင္ေယာင္ၾကပါလိမ့္မည္။ SUPER POTATO DESIGN CONCEPT ကို ေမြးဖြားေပးခဲ့ေသာသူမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ နာမည္ေက်ာ္ Interior Designer တစ္ဦးျဖစ္ေသာ Takashi Sugimoto (တာကာရွီ ဆူကီမိုတို)ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

‘My philosophy is never to use expensive things for my designs’

Takashi Sugimoto ၏ ဒီဇိုင္းမ်ားသည္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတို႔၏ ရိုးရာဓေလ့မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီ ေရေျမသဘာ၀၏ အရိုးထည္အလွကိုလည္းေကာင္း ေလးေလးနက္နက္ ခံစားၿပီး ဖန္တီးေလ့ရွိသည္။ တီထြင္ ဖန္တီးထားေသာ material မ်ားထက္ သဘာ၀ material မ်ားျဖင့္ ထုၾကီးထည္ၾကီး ဖန္တီးကာ ေနရာတစ္ခုကို အလွဆင္ေလ့ရွိသည္။ Takashi Sugimoto ၏ ဒီဇိုင္းမ်ားတြင္ ေရအိုင္ စမ္းေခ်ာင္းငယ္မ်ားအေပၚ တိုက္ခတ္ေနေသာေလႏွင့္ လြင့္ပါးေနေသာ တိမ္စိုင္မ်ားအား လႈပ္ရွားေနေသာ ပတ္၀န္းက်င္အတြင္းတို႔ ေခၚေဆာင္လာၿပီး ေရေျမသဘာ၀၏ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚတတ္ပံုကို ခံစားႏိုင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေနထိုင္မည့္ space တစ္ခုအတြင္း သဘာ၀တရား၏ အေျပာင္းအလဲတစ္ခ်ိဳ႕ကို ခံစားသြားေစရန္ ဖန္တီးလိုျခင္းကို သူ၏ Super Potato Concept တြင္ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ေရထု၊ တိမ္စုိင္၊ အလင္းတန္းမ်ားႏွင့္ ခံစားႏိုင္ေသာ ေလလိႈင္းသံမ်ားသည္ တည္ျငိမ္စြာျဖင့္ ရုပ္လံုးၾကြဟန္ ေဖာ္ေဆာင္ေနတတ္သည္။ ထုိ႔အတြက္ သူသည္ သဘာ၀ material မ်ားကို အသံုးျပဳေလ့ရွိတတ္သည္။ 1973 ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ သူ၏ Super Potato Design Firm သည္ 1984 ႏွင့္ 1985 ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႏွစ္ဆက္တုိက္ Mainichi Design Award ဆုကို ရရွိခဲ့ပါသည္။

Grand Hyatt Guangzhou

Takashi က သူ ေမြးဖြားခဲ့တဲ့ Potato အေၾကာင္းကို ယခုလို ရွင္းျပထားပါသည္။ သူ၏ ဒီဇိုင္းမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ တည္ျငိမ္ ခန္႔ညားေသာ texture မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ေလ့ ရွိသကဲ့သို႔ အျမင္ခံစားမႈတြင္ အရုိင္းထည္ဆန္ေသာ material မ်ားျဖင့္ ထုထည္မ်ားအား အလႊာလိုက္၊ အတိုင္းအတာ အနက္တစ္ခုအထိ ေရာက္ေအာင္လည္း ဖန္တီးတတ္သည္။ ထို႔အျပင္ ထူးျခားဆန္းျပားေသာ, အေရာင္အေသြး စံုစံုႏွင့္ စြဲႀကိဳက္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ပစၥည္းမ်ားအား အသံုးျပဳ၍ အခ်ိန္တစ္ခု အၾကာတြင္ ရိုးအီသြားျခင္းမရွိေအာင္ အရိုးဆံုးပံုစံျဖင့္ အျမဲဆန္းသစ္ေအာင္ ဖန္တီးေလ့ရွိသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေန႔စဥ္ဘ၀တြင္ ျမင့္ေလ့ျမင္ထရွိေသာ သဘာ၀ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးေလ့ရွိၿပီး ဆန္းသစ္လွပေသာ အခ်ိဳးအဆမ်ားထက္ ရိုးရွင္းေသာအေတြးျဖင့္ ေပးလိုေသာ အခ်ိဳးအဆစ္ကို စနစ္တက် ဖန္တီးျခင္းတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်ာက္တံုးေက်ာက္ခဲမ်ားႏွင့္ ဖန္, မွန္ထုမ်ားအား နီးကပ္စြာ ထားရွိ၍ သိသာထင္ရွား ကြဲျပားျခားနားေသာ ခံစားမႈကို ေပးေလ့ရွိသည္။ သူဖန္တီးေလ့ရွိေသာ ဒီဇိုင္းမ်ားအတြင္း ေရာက္ရွိသြားေသာအခါ အမ်ားအားျဖင့္ စိတ္ကူးဥာဏ္အေတြးတို႔ ဆန္းသစ္ပြင့္လန္းလာျခင္းကို ခံစားရေလ့ရွိသည္။ ရိုးရွင္းေသာ ဒီဇိုင္းဖန္တီးမႈအေပၚ ကြဲျပားေသာ အေတြးအျမင္မ်ားျဖင့္ ခံစားသူမ်ား အခ်င္းခ်င္း ေႏြးေထြးေသာ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မႈမ်ားကို ရရွိေစသည္။

သူသည္ အလင္း၏ အ၀င္အထြက္ အတိုးအေလ်ာ့ အမွိန္အေဖ်ာ့ ကို ဒီဇိုင္းတစ္ခု၏ အေနအထားအလိုက္၊ ခံစားမႈအလိုက္ အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။ ထုိ႔အတြက္ သူဖန္တီးေသာ space ေလးမ်ားသည္ ရိုးရိုးရွင္းရွင္းျဖင့္ အေတြးဘ၀င္ျငိတြယ္ဖြယ္၊ ခ်စ္ခင္တိမ္းမူးဖြယ္ ျဖစ္လာၿပီး အခ်ိဳ႕သည္ အေနအထားအလိုက္ အ့ံၾသဘနန္း ဆန္းၾကယ္ခန္႔ညားလာေလ့ရွိသည္။

Material တစ္ခ်ိဳ႕သည္ တန္ဖိုးျမင့္မည္၊ တစ္ခ်ိဳ႕သည္ တန္ဖိုးနိမ့္မည္၊ တစ္ခ်ိဳ႕သည္ အသံုး၀င္သည့္အတြက္ အသံုးျပဳသည္၊ တစ္ခ်ိဳ႕သည္ အလွဆင္ဖို႔အတြက္ အသံုးျပဳသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ interior အခန္းတစ္ခုအတြင္း အသံုးျပဳထားေသာ material မ်ားသည္ အခ်ိန္တစ္ခု၏ အဓိပၸါယ္ကို ျပဆိုတတ္ၾကသည္။ ထို အထဲမွ Takashi သည္ ေစ်းသက္သက္သာသာျဖင့္ ရရွိႏိုင္ေသာ၊ အခ်ိန္အခါအလိုက္ တန္ဖိုး မေျပာင္းလဲေသာ material မ်ားကို အထူးတလည္ အသံုးျပဳတတ္သူ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ သူဖန္တီးေသာ ဒီဇိုင္းမ်ားအား ယေန႔ ခံစားမႈ ႏွင့္ ေနာက္တစ္ေန႔ ခံစားမႈတို႔အၾကား အကြာအဟ နည္းေလ့ ရွိသည္။ ထုိအရာသည္ပင္ သူ၏ ဒီဇိုင္းမ်ား၊ သူ၏ ဖန္တီးမႈမ်ား၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားမႈတစ္မ်ိဳး ျဖစ္လာသည္။

[ စကားခ်ပ္။…..။ MTZO ေပးတဲ့ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္က ၾကီးလြန္းလို႔ ခ်က္ခ်င္း မတင္ႏိုင္ခဲ့ပါဖူး။ အခုမွပဲ back date နဲ႔ အဲ့ဒီ present ၾကီးကို တင္လိုက္ႏိုင္ပါတယ္….။ :P :P Mood Image ေလးေတြ အားလံုးကေတာ့ MTZO ရဲ႕ အားထုတ္မႈပါပဲ :D.... ]

2 comments:

designer said...

တန္ဖိုးရွိတဲ့ ဒီဇိုင္းဖန္တီးခ်က္ ဗဟုသုတေတြပါ ညီမေရ...
ေအာင္ျမင္တဲ့ designer ေကာင္းျဖစ္ပါေစကြယ္...

MTZO said...

အခက္အခဲအားလုံးကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါေစ ညီမငယ္။ :)