14 January 2011

စိ မ္ း လ န္ း ေ သ ာ က မၻ ာ - 1

စိ မ္ း လ န္ း ေ သ ာ က မၻ ာ - 1တိုးတက္မႈတစ္ခုႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕ၾကီးမ်ား ခ်ဲ႕ကားလာၾကသည္။ လမ္း၊ တံတားမ်ား ခုံးေမာက္တက္လာသည္။ ရထားလမ္းတစ္ခ်ိဳ႕ ေျမၾကီးေအာက္အတြင္း တိုး၀င္သြားသည္။ Double Layer ၿမိဳ႕ေတာ္ၾကီးမ်ားသည္ ၂၀ ရာစုႏွစ္တြင္ အမ်ားအျပား ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။ တိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ လိုက္ပါ မလာသည္ကေတာ့ စိမ္းလန္းေသာ ကမၻာပင္ျဖစ္မည္။ နည္းပညာႏွင့္ လူသားတုိ႔ေၾကာင့္ သဘာ၀ ၀န္းက်င္သည္ ပ်က္စီး ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္သကဲ့သုိ႔ အသစ္ျပန္လည္ ေမြးဖြားႏိုင္စြမ္းလည္း ရွိပါသည္။ ၂၁ ရာစုႏွစ္တြင္ ဖန္တီးလာေသာ လူမႈ၀န္းက်င္တြင္ စိမ္းလန္းေသာ ကမၻာသည္ အသြင္ေျပာင္း ေရာက္ရွိလာမည္လား။

"မုေလးရုံ ေတာအစ၊ ေဒါနလမ္း ေျမညီ၊ ေလွ်ာက်စမ္း ေရသင္းၾကည္တယ္၊ ေရႊႏွင္းဆီ ကန္ေခ်ာင္း။ " အတိတ္တစ္ေနရာမွ စိမ္းလန္းေသာ ကမၻာကို ေလးေမာင့္စံေက်ာင္း ကဗ်ာတြင္ ျပန္လိုက္ရွာမိသည္။ ၀ပ္၀ပ္ျပားျပား ပန္းရံုေလးမ်ားႏွင့္အတူ အုပ္အုပ္ဆိုင္းဆိုင္း သစ္ပင္ၾကီးမ်ားႏွင့္အတူ ပတ္၀န္းက်င္သည္ အေတြးထဲ သာသာယာယာ ရွိေနေတာ့သည္။ ေတာင္ေတာရယ္ သာယာပါသည္။ ပန္းမာလာမ်ား ပြင့္ဖူးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ ၿမိဳ႕ျပစရိုက္ အတြင္းသုိ႔ ထိုသဘာ၀ကို ေခၚသြင္း၍ေတာ့ မရႏိုင္။ ေတာရိပ္ ေတာင္ရိပ္ႏွင့္ ေနလိုလွ်င္ေတာ့ ေတာေတာင္ ၀န္းက်င္သို႔ သြားႏိုင္ပါမွ၊ ေနႏိုင္ပါမွ။ ထိုအလွကို မူ၀ါဒေျပာင္း၍ ခံစား၍ေတာ့ ရႏိုင္ပါသည္။ ပန္းစံပယ္ နန္းလယ္ မေပၚထြက္လာလွ်င္ ခံပြင့္တုိ႔သည္လည္း ရနံ႔ေပးႏိုင္ပါသည္ေလ။ သို႔ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေတြ႔ျမင္လာရေသာ Green Roof မ်ား၊ Rooftop Garden မ်ား ႏွင့္ Green Wall မ်ားသည္ သဘာ၀တရားကို ခံပြင့္ ခံပန္းေလးမ်ားအသြင္ ေျပာင္းလဲ ဖန္တီးထားျခင္းသည္လား။ လူေနအိမ္မ်ားအတြင္းသို႔ စိမ္းလန္းေသာအပင္မ်ား ေပါင္းစပ္ ဖန္တီးလာျခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွလံုးအိမ္ကို မည္၍မည္မွ် ရုိက္ခတ္ႏိုင္ပါသနည္း။ Green Wall ၊ Rooftop Garden မ်ား ႏွင့္ Green Roof မ်ား၏ စိမ္းလန္းမႈသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္ တစ္သားတည္း နရီစည္းခ်က္ ညီလာၿပီလား။

_._._._._._._._._._._._._._._._._
Green Roof Buildings အခ်ိဳ႕

စင္စစ္ Green Roof မ်ားသည္ 1960 ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေနာက္ဥေရာပ၊ အထူးသျဖင့္ Germany ႏွင့္ Swizerland မွ အစျပဳ၍ ထြန္းကားလာေသာ နည္းပညာျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ အမိုးျပင္ ျမက္ခင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးေသာ 2000 ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ North America, Toronto, Portland, Chicago ႏွင့္ Janpan မ်ားမွတဆင့္ လူသိမ်ား ထင္ရွားလာခဲ့သည္။ Green Roof မ်ားသည္ အိမ္မ်ား၏ အမိုးျပင္မ်က္ႏွာကို ကာကြယ္ေပးေသာ အလႊာတစ္ခုအျဖစ္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕တည္၍ ဆန္းသစ္ေသာ နည္းပညာတို႔ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ လူမႈ ပတ္၀န္းက်င္ကို ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ေျမျပင္ ျမက္ခင္းျပင္မ်ားကဲ့သို႔ ထုႏွင့္ထည္ႏွင့္ ရပ္တည္ထားႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ Green Roofs မ်ားအတြက္ အပင္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳး ပ်ိဳးေထာင္ရာတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေပါ့ပါးၿပီး ပါးလႊာေသာ ထုထည္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေပးရသည္။ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ရာတြင္လည္း အကုန္အက် နည္းပါးေစရန္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရ ၀န္က်ယ္မႈ မရွိေစရန္ ၾကိဳတင္ တြက္ခ်က္ၿပီးမွ ဖန္တီးေပးရသည္။Typical Cross Section of Green Roof System

ေယဘူယ်အားျဖင့္ Green Roof ဟု ေခၚဆိုလိုက္ေသာလည္း ထို Green Roof တြင္ မတူညီေသာ အစိတ္အပိုင္းႏွင့္ မတူညီေသာ ဒီဇိုင္းဖန္တီးမႈမ်ားစြာသည္ ကြဲျပား ျဖစ္တည္လ်က္ ရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ Eco-roof ဟုေခၚေသာ Vegetated Roof System သည္ သမရိုးက် အေဆာက္အဦးမ်ား၏ အမိုးျပင္တြင္ ေတြ႔ရတတ္သည္။ အမိုးျပင္တြင္ ေရတားလႊာတစ္ခုႏွင့္ ေျမာင္းမ်ားဖြဲ႕စည္း၍ ေျမဆီ ေျမၾသဇာမ်ား ပံ့ပိုးကာ Landscape ေလးတစ္ခု ဖန္တီးထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ တည္ရွိရာေနရာ၏ ပတ္၀န္းက်င္ ရာသီဥတု၊ ေျမဆီလႊာအရည္အေသြး၊ အပင္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈအေပၚ မူတည္၍ Eco-roof ေလးမ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားသြားတတ္သည္။ Eco-roof ေလးမ်ား ဖန္တီးထားျခင္းေၾကာင့္ အိမ္အမိုးထည္၏ သက္တမ္းကို ပိုမို ၾကာျမင့္ေစရံုမကပဲ မိုးေရမွလာေသာ ေရဆိုးမ်ားကို ျပန္လည္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ကို ေအးျမေစျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ေလထုအားလည္း သန္႔ရွင္း လတ္ဆတ္ေစပါသည္။ United Kingdom (UK) တြင္ေတာ့ Green Roof မ်ားအား သက္၀င္ လႈပ္ရွားေနေသာ အမိုးျပင္ (Living Roof) ဟု သံုးစြဲေလ့ရွိသည္။ Germany တြင္ေတာ့ “Extensive Green Roof or Intensive Green Roof” ဟု သံုးႏႈန္းေလ့ရွိသည္။Rooftop Garden ေလး တစ္ခု

မတူညီေသာ Green Roof တစ္မ်ိဳးမွာ Rooftop Garden မ်ားျဖစ္သည္။ အမိုးထည္ ျမက္ခင္းျပင္အျဖစ္ မဟုတ္ေတာ့ပဲ ေျမျပင္ေပၚရွိ ပန္းၿခံငယ္ေလးမ်ားကို အမိုးျပင္ေပၚသို႔ ေခၚေဆာင္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ပန္းၿခံငယ္ေလး ျဖစ္လာသည့္ အားေလွ်ာ္စြာ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ အပင္မ်ားသည္လည္း ကြဲျပားလာသည္။ ထို Rooftop Garden မ်ားသည္ အေဆာက္အဦးတစ္ခု အေပၚသို႔ က်ေရာက္လာေသာ အပူကို စုပ္ယူေပးထားျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ Rooftop Garden မ်ားကို အပူဒဏ္ ကာကြယ္လိုျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပတြင္ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ ေလထုညစ္ညမ္းေစသည့္ ျမဴမီးခိုးမ်ားအား ေလ်ာ့ခ်ေစလိုျခင္း အက်ိဳးငွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာၾကသည္။ Rooftop Garden မ်ားတြင္ အပင္မ်ားကို Container မ်ားႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးထားေသာေၾကာင့္ အမိုးထည္အတြက္ Waterproof ျဖစ္ေစရန္ ဂရုျပဳရသည္။ ထုိ႔အျပင္ အနားယူ အပန္းေျဖရန္ေနရာမ်ား၊ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရန္ ေနရာမ်ား၊ ကေလးကစားေသာ ေနရာငယ္မ်ားႏွင့္အတူ ေရကူးကန္မ်ား၊ အစားအေသာက္ ေရာင္းခ်ေသာ ေနရာမ်ား၊ သံုးေဆာင္ေသာ ေနရာမ်ားလည္း ပါ၀င္လာသည္။ ထုိ Rooftop Garden မ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုသည္လည္း ပိုမို၍ အေသးစိတ္က်လာသည္။ Rooftop Garden မ်ား ပါ၀င္လာေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားသည္ သဘာ၀အလွအပႏွင့္ ပိုမို ထိေတြ႔ခြင့္ ရလာေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ ပိုမို ရရွိလာၾကသည္။Green Wall Building မ်ား

အမိုးထည္ ျမက္ခင္းႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ပန္းၿခံမ်ားအျပင္ စိမ္းလန္းေသာ ကမၻာအျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပတ္၀န္းက်င္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေသာ အသြင္ပံုစံတစ္ခုမွာ Green Wall မ်ားျဖစ္သည္။ Green Wall မ်ားသည္ အေဆာက္အဦး နံရံမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သီးျခား free-standing wall မ်ားအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ပန္းပင္၊ ႏြယ္ပင္မ်ားျဖင့္ နံရံအား တြယ္ကပ္၍ ဖံုးအုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အပင္ေအာက္ေျခတြင္ ေျမဆီၾသဇာတို႔ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခား နည္းပညာ တို႔ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ပန္းပင္ႏြယ္ရံုမ်ားအား ရွင္သန္ေစသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း Green Wall မ်ားအား Living Wall, Bio Wall or Vertical Garden ဟူ၍ ဖြင့္ဆိုတတ္ၾကသည္။

သမိုင္းသည္ တစ္ပတ္ျပန္လည္တတ္ေသာ သေဘာရွိသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ အတိတ္တစ္ေနရာမွ စိမ္းလန္းေသာ ကမၻာကို Green Roof မ်ား၊ Rooftop Garden မ်ား၊ Green Wall မ်ားႏွင့္ အစားထိုးလာၾကသည္။ ထို႔အတြက္ သမိုင္းတြင္ခဲ့ေသာ ေဘဘီလံု ဥယ်ာဥ္ၾကီးမ်ား ျပန္လည္ေပၚထြက္လာဦးမည္လား။ ေမြးရပ္ေျမ ပါရွားကိုလြမ္းေသာ မိဖုရားအတြက္ ဘုရင္ Nebuchadnezzar II တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ေသာ ေဘဘီလံု ဥယ်ာဥ္သည္ ကမၻာ့အံ့ဖြယ္မ်ားအတြင္းတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ပင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္ မဟုတ္ပါလား။ တကယ္ေတာ့ Green Roof မ်ား၊ Rooftop Garden မ်ား၊ Green Wall သည္ ဘုရင္ Nebuchadnezzar II တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ေဘဘီလံု ဥယ်ာဥ္ကဲ့သုိ႔ ခမ္းနားထည္၀ါစရာမလို။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေတြး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခံစားမႈႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ အေနအထားသည္ တစ္သားတည္း က်ေနဖို႔သာလိုမည္ထင္ပါသည္။

_._._._._._._._._._._._._._._._._ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏွင့္ စိမ္းလန္းေသာ ကမၻာ

Green Roof မ်ား၊ Green Wall မ်ားႏွင့္ Rooftop Garden မ်ားသည္ ကနဦး တည္ေဆာက္ခါစတြင္ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားေကာင္း မ်ားပါမည္။ ထုိ႔အျပင္ အေဆာက္အဦး ခိုင္ခံ့မႈအေပၚ တြက္ခ်က္ရာတြင္လည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားေပးရေသာ အခ်က္မ်ား ပိုမို မ်ားျပားလာပါလိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ ငလ်င္ဒဏ္ ခံရေလ့ရွိေသာ ေနရာမ်ားအတြက္ အျမင့္ဆံုးေနရာတြင္ မ်ားျပားေနမည့္ Own Weight အတြက္ ပိုမို၍ သတိထား တြက္ခ်က္ရေပမည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ Waterproofing System မ်ားနွင့္ အျခား Environmental Effect မ်ားကိုလည္း ဂရုျပဳရေပဦးမည္။ ရုကၡေဗဒ ပညာရွင္မ်ား၊ ဗိသုကာပညာရွင္မ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကေတာ့ ပိုမိုျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာ လူမႈ၀န္းက်င္တစ္ခုကို ဆက္လက္ဖန္တီးေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။

"ပန္းေသာ္က တံတိုင္းကာသည္ ၊ ဇီဇ၀ါ မုခ္ျခားလို႔၊ တံခါးက ခ်ရားၾကိဳင္၊ သင္းတဲ့ဂႏိုင္။" ၀န္းက်င္သည္ ပန္းတံတိုင္းလည္း မရွိထားပါ။ ေတာျမိဳင္ဂႏိုင္လည္း မရွိထားပါ။ သို႔ေပမယ့္ နည္းပညာလမ္းတစ္ခ်ိဳ႕မွာ ဖန္တီးသူတို႔က ပန္းတစ္ခ်ိဳ႕ ေကာက္လာပါသည္။ ေရႊႏွင့္ ယုိးမွားေလာက္ေသာ ပန္းစကားပြင့္မ်ားေတာ့ မဟုတ္။ ေတာ္၀င္နန္းထိုက္သည့္ ေရႊသဇင္တုိ႔ေတာ့ မဟုတ္။ “ပန္းစံပယ္ နန္းလယ္ မေပၚခိုက္တာမို႔ အလိုက္ေတာ္ တန္သင့္ရံုပ ခံပြင့္ကို ကံုး”။ သို႔ဆိုလွ်င္ အမိုးထည္ ျမက္ခင္းမ်ားႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ နံရံမ်ားသည္ ခံပြင့္မ်ား ျဖစ္လာသည္လား။ တစ္ခ်ိန္ ထို ခံပြင့္ေလးမ်ားသည္လည္း ပန္းစံပယ္လို နန္းထိုက္လာမည္လား။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ နန္းရေ၀ မန္းေျမမွာ စံပယ္လိႈင္ေတာ့ ခံပန္းခိုင္တုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရမည္လား။

သင္ ခံစားလိုက္သည့္ ရနံ႔ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ ခံစားမိသည့္ ရနံ႔ေတာ့ ကြာျခားသြားပါမည္။ စိမ္းလန္းေသာ ကမၻာကို ခ်စ္တတ္လွ်င္ေတာ့ အေတြးမတူလည္း လမ္းတူပါလိမ့္မည္။ ။

ဂၽြန္မိုးအိမ္

_._._._._._._._._._._._._._._._._

Reference
http://en.wikipedia.org/wiki/Green_roof
http://en.wikipedia.org/wiki/Roof_garden
http://en.wikipedia.org/wiki/Green_wall
A Selection of Plants for Green Roofs in Singapore by Tan Puay Yok & Angelia Sia.

_._._._._._._._._._._._._._._._._

[စကားခ်ပ္ ။ ။ 16 January 2010 တြင္ က်ေရာက္မည့္ MTZO ေမြးေန႔အတြက္ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ ဘာေပးရမလဲ စဥ္းစားေနတာ ၾကာပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ့္ေမြးေန႔တုန္းက သူက စူပါ အာလူးသီးၾကီး (Super Potato Concept) ကို ေပးေတာ့ သူ႕ကို အာလူးေသးေသးေလး ျပန္ေပးဖုိ႔ လိုက္ရွာပါေသးတယ္။ ခက္တာက ရွာမေတြ႔ဖူး..။ ဒါနဲ႔ပဲ အာလူးသီးထက္ ပိုၾကီးတဲ့ စိမ္းလန္းတဲ့ ကမၻာၾကီးပဲ ျပန္ေပးလိုက္ပါတယ္။ Green MTZO ျဖစ္သြားတာေပါ့ :P လက္ရွိ workdone က 50% ပဲ ၿပီးတဲ့အတြက္ စိမ္းလန္းေသာ ကမၻာ -၁ ကိုပဲ ေမြးေန႔အၾကိဳ လက္ေဆာင္ ေပးလိုက္ပါတယ္။ စိမ္းလန္းေသာ ကမၻာ -2 ကိုလည္း မၾကာခင္ လက္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါဦးမယ္…။ coming soon, I will present. It is sure :P]

_._._._._._._._._._._._._._._._._


4 comments:

မိုးခါး said...

ေရးထားတာ စိတ္၀င္စားစရာပဲ း) ေမြးေန႕ရွင္ေတာ့ မသိဘူး ကိုယ္ေတာ့ သေဘာက်သြားတယ္ .. း))

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

ဟား သေဘာက်ဖို႔ေကာင္းတဲ႔ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ေလးဘဲ..
ေမြးေန႔ရွင္ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစေနာ္..
ကိုယ္လဲ Grean wall Green Roof ေတြ သေဘာက်တယ္.. ပတ္၀န္းက်င္ကို အက်ိဳးျပဳေစရံုမက ကိုယ္တိုင္လည္း စိတ္ခ်မ္းသာတယ္.. ေအးခ်မ္းတယ္.. ကိုယ္႔အိမ္ေလးကိုလဲ အပူဒဏ္ကေနကာကြယ္ေပးတယ္.. ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းက်ိဳးေတြ မ်ားသလဲေနာ္.. ကိုယ္အိမ္ေလးတစ္ခု ဖန္တီးျဖစ္ရင္ အိမ္ထဲမွာ ဥယ်ာဥ္ေသးေသးေလးေတာ႔ မပါမျဖစ္ ထည္႔ရလိမ္႔မယ္..

MTZO said...

ေက်း​ဇူး..... ေ​မြး​ေ​န​႕​ကိတ္အျ​ပ​င​္ အာကာသ​ယ​ဥ​္ အတြ​င​္း​ဒီ​ဇို​င​္း​ပါ လ​က​္ေ​ဆာ​င​္ျ​ပ​န​္ေ​ပး​လို​က​္ျ​ပီ​ေ​နာ​္။ ..... :)

ဂၽြန္မိုးအိမ္ said...

အြန္..။
အာကာသယာဥ္ၾကီးက ျပန္ယူ.။
ဒါၾကီးေတာ့ ေၾကာက္တယ္...။

မေခ်ာ landscape design လုပ္ခ်င္ရင္ mtzo ကို အပူကပ္။
သူက green specialist :P