25 January 2011

စိမ္းလန္းေသာ ကမၻာ - 2

အစိမ္းေရာင္ တံတုိင္းမ်ား
စိမ္းလန္းေသာ ကမၻာကို ဖန္တီးေနသူမ်ားအၾကားတြင္ ထင္ရွားေသာသူတစ္ဦးႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုပါသည္။ ထုိသူမွာ 1953 ခုႏွစ္တြင္ Paris ၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ ရုကၡေဗဒႏွင့္ ေျမခင္းဗိသုကာပညာရွင္ Patrick Blanc ပင္ ျဖစ္သည္။

ရုကၡေဗဒပညာရွင္ Patrick Blanc သည္ Subtropical Forests မွ အပင္မ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ကို အထူး ေလ့လာသူတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပတ္၀န္းက်င္အတြင္းသုိ႔ Vertical Garden မ်ားကို ေခၚသြင္းလာခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။ သစ္ရြက္ေလးမ်ားႏွင့္ အပင္ငယ္ေလးမ်ားကို ပန္းခ်ီဆရာတစ္ဦးပမာ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္း၍ အစိမ္းေရာင္ တံတိုင္းၾကီးမ်ားကို ဖန္တီးခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။ သူ၏ အစိမ္းေရာင္ တံတိုင္းမ်ားႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ နံရံမ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုအတြင္းတြင္ စိတ္ကူးယဥ္ အိပ္မက္ဆန္ဆန္ ကြဲထြက္ထင္ရွားေနတတ္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပလူမႈဘ၀ကို တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံု ေျပာင္းလဲေပးခဲ့သည္။

Patrick Blanc ဖန္တီးခဲ့ေသာ အစိမ္းေရာင္ တံတုိင္းႏွင့္ နံရံေလးမ်ားကို ဒီေနရာ ေလးမွာ သြားၿပီး ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ သူရဲ႕ Project အေသးစိတ္ကိုျဖင့္ Patrick Blanc ရဲ႕ Website ေလး (Link) မွာ ေလ့လာႏိုင္ေလသည္။ ေအာက္မွာေတာ့ သူ ဖန္တီးခဲ့တဲ့ အပိုင္းအစအခ်ိဳ႕ကို မိတ္ဆက္ေပးလိုပါသည္။

London ၿမိဳ႕၏ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ Mayfair District တြင္ရွိေသာ Athenaeum Hotel သည္ Patrick Blanc ၏ ဖန္တီးမႈမ်ားအတြင္ ထင္ရွားေသာလက္ရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထို ဟိုတယ္၏ ရွစ္လႊာအထိ အစိမ္းေရာင္ နံရံၾကီးကို ဖန္တီးထားၿပီး ထုိနံရံအတြင္းတြင္ အပင္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၂၆၀ ခန္႔ ပါ၀င္ေလသည္။

ထုိ႔အတူ 2006 ခုနွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ Quai Branly Museum သည္လည္း Patrick Blanc ၏ ထင္ရွားေသာ လက္ရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ အစိမ္းေရာင္အပင္တစ္ခ်ိဳ႕သည္ လႈပ္ရွားသက္၀င္ေနေသာ ကင္းဗတ္စတစ္ခ်ပ္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လာသည္။ ျမင့္မားေသာ ျပတင္းမ်ားသည္ အတြင္း Interior ႏွင့္ အျပင္ Exterior ကို သိသာစြာ ကြဲျပားျခားနားထားေစရန္ ဖန္တီးထားသကဲ့သို႔ ထင္ရေလသည္။ Patrick Blanc ၏ နံရံမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘ၀မွ မြန္းၾကပ္မႈမ်ားကို ေျဖေဖ်ာက္ေပးႏိုင္ေသာ ေဆးတစ္ဖံုႏွင့္လည္း တူသည္။ လန္းဆန္းမႈမ်ားကို ေပးသည္။ အစိမ္းေရာင္ အစအနမ်ားသည္ ႏြမ္းနယ္မႈမ်ားကို တျဖည္းျဖည္း ေ၀းသြားေစသည္။

Blanc ႏွင့္ အတူ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ Jean Luc Gouallec က အစိမ္းေရာင္တံတုိင္းမ်ားအတြက္ Frame ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ထို Frame အတြင္း အပင္မ်ား စနစ္တက် ထည့္သြင္းစိုက္ပ်ိဳးရန္ျခင္းသည္ သူတို႔ ဖန္တီးမႈမ်ား၏ အဓိက အေရးၾကီးေသာ အေျခခံအခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ တစ္ စတုရန္းမီတာအတြင္းတြင္ အပင္ေပါင္း ၃၀ ခန္႔ကို စနစ္တက် ထည့္သြင္း စိုက္ပ်ိဳးရေလသည္။ ထို႔အျပင္ ဒီဇိုင္းဖန္တီးမည့္ အပင္မ်ိဳးစိတ္မ်ားကိုလည္း စနစ္တက် ေရြးခ်ယ္ရေသး၏။ Vertical Garden မ်ားကို Blanc စတင္ဖန္တီးခါစက ကေလးဆန္ဆန္ အေတြးမ်ားႏွင့္ စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနာင္တြင္ သူသည္ Paris ရွိ National Centre of Scientific Research တြင္ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး အပင္မ်ားကို သဘာ၀ ေျမေဆြး ေျမၾသဇာႏွင့္ ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ားျဖင့္ ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း မဟုတ္ပဲ အပင္အားျဖည့္ အရည္မ်ားျဖင့္ ေျမမဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ကမၻာအႏွ႔ံကို ခရီးသြားၿပီး အပင္မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ေလ့လာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း သူသည္ ကမၻာအႏွံ႕ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အပင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး Green Wall အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့သည္။

Blanc ၏ Vertical Garden မ်ားသည္ အျခား ဥယ်ာဥ္ ပန္းျခံမ်ားကဲ့သို႔ မၾကာခဏ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ မလိုအပ္ပဲ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ အနည္းငယ္ လုိအပ္ရံုျဖင့္ လံုေလာက္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်က္သည္ သူ၏ Vertical Garden မ်ားကို ထည့္သြင္းအသံုးျပဳလိုသူမ်ားကို ဖမ္းစားေသာ အခ်က္လည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ အတိုက္အခံ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ Blanc ၏ Vertical Garden မ်ားသည္ အစိမ္းေရာင္ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုကိုသာ ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး Sustainable Design မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ Jean Luc Gouallec ကေတာ့ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုအတြက္ မွန္ကန္ေသာ အပင္မ်ားကို စနစ္တက် ေရြးခ်ယ္ခဲ့လွ်င္၊ စနစ္တက် ျပဳျပင္ စိုက္ပ်ိဳးဖန္တီးခဲ့လွ်င္ျဖင့္ ကမၻာအႏွံ႕ မည္သည့္ ေနရာတြင္မဆို Green Wall မ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Blanc ဖန္တီးခဲ့ေသာ ကမၻာအႏွံ႕မွ Project မ်ားသည္ သူ၏ စကားမ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္းကို ညႊန္းဆိုေနေလသည္။

Blanc ခံစားမိေသာ အစိမ္းေရာင္အေတြးသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခံစားမိသည့္ ရနံ႔ေတာ့ ကြာျခားပါလိမ့္မည္။ ေသခ်ာသည္ကေတာ့ Blanc ၏ Green Wall မ်ားသည္ Sustainable Design အတြက္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ အေျဖတစ္ခု မဟုတ္ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပတ္၀န္းက်င္အတြင္း အစိမ္းေရာင္ကမၻာကို တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာ အားျဖည့္ေနေသာ ျပယုဂ္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းေတာ့ အားလံုး လက္ခံထားရေလသည္။

Reference
http://www.verticalgardenpatrickblanc.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Living_wall
http://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Blanc
http://en.wikipedia.org/wiki/Building-integrated_agriculture
d+A design and architectural magazine. Issure 058 _ 20101

[ စကားခ်ပ္။ ။
ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ ဒုတိယပိုင္းကို ခုမွ တင္လိုက္ပါတယ္။ တကယ္က လက္ေဆာင္ရတဲ့ စာအုပ္က စာေတြကို ျပန္ေပးလိုက္တာပါ။
ေနာက္ Technical Detail ေတြကို သိခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ သီးသန္႔ Reference စာအုပ္ေတြမွာပဲ လုိက္ဖတ္ေတာ့ေနာ္..။ :P ]

2 comments:

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

အစိမ္းေရာင္ တံတိုင္းေတြကိုၾကည္႔ရတာစိတ္ခ်မ္းသာတယ္ မ်က္စိေအးတယ္.
အစိမ္းေရာင္ေတြ ရွားပါးလာတဲ႔ ကမၻာၾကီးအတြက္ေတာ႔ ေက်နပ္ ၀မ္းေျမာက္စရာပါဘဲေလ.
ဒီလို အစိမ္းေရာင္နံရံေတြ တံတိုင္းေတြ အမ်ားၾကီးေပၚလာရင္ သိပ္ေကာင္းတယ္ေနာ္။

မိုးခါး said...

အဲဒီ အပင္ေတြနဲ႕ စိမ္းေနတဲ့ တံတုိင္းေတြကို သေဘာက်တယ္ .. ဒါေပမယ့္ ေျမြေတာ့ ေတြးေၾကာက္ျပန္ေရာ :D