06 July 2011

နံ ရံ မ်ား အ တြင္း မွာ . . . . . . . . ။ (- Wall -)

အကယ္၍သာ နံရံမ်ားသာ စကားေျပာႏိုင္ခဲ့ပါလွ်င္ သူတို႔ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျပာျပေလမလဲ? ထို႔အတူ သူတို႔အေပၚမွာေရာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ျခင္းဆီက မည္သို႔မ်ား ျမင္ၾကေလသလဲ? နံရံမ်ားသည္ အရံအတား တစ္ခုေလလား။ အကာအကြယ္ တစ္ခုေလလား။ အပိုင္းအျခား တစ္ခုေလလား။ ရုပ္၀တၳဳတစ္ခု အေပၚတြင္ပင္ ေကာက္ခ်က္တစ္ခု ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏိုင္ ခ်လိုက္ဖုိ႔ ခက္ခဲလြန္းလွသည္။ နံရံတစ္ခု၏ အျခားတစ္ဖက္၌ အနက္ အဓိပၸါယ္တုိ႔က တာသြားလြန္းလွသည္။ ပင္ကိုယ္ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ား ရႈပ္ေထြးလြန္း၍ေတာ့ မဟုတ္ေလာက္ပါ။ တစ္ထစ္ခ် ပိုင္းျခားဆင္ျခင္ႏိုင္ဖုိ႔ က်ယ္ျပန္႔လြန္း၍ ျဖစ္ေပမည္။ ရုပ္၀တၳဳ နံရံမ်ား၊ စိတ္တံတိုင္း နံရံမ်ား။ ေသခ်ာသည္မွာ နံရံမ်ားစြာကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေန႔စဥ္ ထိေတြ႔ ေနရသည္။ စနစ္တက် တည္ေဆာက္ထားေသာ နံရံမ်ား အတြင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္...။
.~.~.~.~.~.~.~.~.

နံ ရံ မ်ား အ တြင္း မွာ - ၁

ပညာရပ္တစ္ခုကို ေလ့လာခါစကေတာ့ ရိုးရွင္းစြာ မွတ္သားခဲ့ဖူးသည္။ နံရံမ်ားသည္ ဟင္းလင္းခြင္ ေနရာတစ္ခုအတြက္ ပိုင္းျခားထားေသာ အရံအတားတစ္ခု။ အျပင္ဟင္းလင္းခြင္မွ အတြင္းဟင္းလင္းခြင္ကို ပီပီျပင္ျပင္ ျဖစ္သြားသည္အထိ ပိုင္းျခားေပးသည္။ တစ္ဆင့္တက္၍ မွတ္သားမိလာေတာ့ အရိုးထည္ နံရံမ်ားစြာကို သတိထားမိလာသည္။ ၄င္းကိုမွ အတြင္းနံရံမ်ား၊ အျပင္နံရံမ်ား၊ ၀န္ထမ္းနံရံမ်ား စသည္ျဖင့္။ သီးျခားတန္ဖုိးဆီ၊ သီးျခားအနက္အဓိပၸါယ္ဆီ၊ သီးျခားရပ္တည္မႈဆီႏွင့္။ အမွန္တကယ္ပင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ နံရံမ်ားကို စနစ္တက် ဖြဲ႕တည္၍ နံရံမ်ား အတြင္းတြင္ ေနထိုင္ေနသည္ေလ။ ထို႔အတူ အေျခအေန၊ အခ်ိန္ကာလ၊ ေခတ္ ႏွင့္ သမိုင္းေပၚမူတည္၍လည္း နံရံမ်ား၏ တန္ဖိုးသည္ ကြာျခားသြားေသးသည္။Great Wall of China, Western Wall , Walls of Babylon, Sacsayhuamán, Great Zimbabwe Walls, Berlin Wall, Hadrian's Wall, Walls of Troy, Veterans Memorial Wall, Wall of Ston စသည္တုိ႔မွာ သမိုင္းတြင္ ထင္ရွားေသာ နံရံမ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ားစုမွာ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္ Boundary Wall မ်ား၊ Separation Wall မ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကေသာ နံရံမ်ား ျဖစ္သည္။ နံရံတုိ႔၏ ဇာတိသရုပ္ သို႔မဟုတ္ နံရံတုိ႔၏ၾကန္ အေၾကာင္းကို ဆရာၾကီး ေဒါက္တာလြင္ေအာင္ ၏ ဗိသုကာလက္ရာ စာအုပ္တြင္ေတာ့ ယခုလို မွတ္သားရပါသည္။

" ျပင္ပဟင္းလင္းမွ အတြင္းဟင္းလင္းတုိ႔ကို ပိုင္းျခားျခင္းသည္ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ဟင္းလင္းခြင္အား ခြဲျခားေပးျခင္း ျဖစ္၏။ တစ္သားတည္း ျဖစ္ခဲ့သည့္ ဟင္းလင္းကို ကြဲျပားေစရန္ ဖန္တီးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျပင္ပ၏ ဟင္းလင္း၌ရွိသည့္ အာ၀ါသ (External atmosphere) အား အတြင္း၌ရွိသည့္ အာ၀ါသ (Internal atmosphere) ႏွင့္ ျခားနားေစရန္ နံရံအလႊာျဖင့္ ျခားဆီးေပးျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နံရံအလႊာ၏ ႏွစ္မ်က္ႏွာရွိ အျပင္အဆင္ (the motifs)၊ အခင္းအက်င္း (the themes) တို႔၏ ၾကန္အင္သည္ အလြန္ပင္ အေရးပါေပသည္။
နံရံတစ္ခု၏ ေဘာင္အနားသတ္မ်ဥ္းသည္လည္းေကာင္း၊ ယင္း၏ မတ္ရပ္အနိမ့္အျမင့္သည္လည္းေကာင္း၊ နံရံ၏ ထုအထူသည္လည္းေကာင္း ယင္းနံရံ၏ ဇာတိသရုပ္ပင္ျဖစ္ေပသည္။
နံရံ၏ ထုအထူသည္ ေတာင့္တင္းခိုင္မာျဖင္း၊ ေလးလံထိုင္းမိႈင္းျခင္း ရသမ်ိဳး ခံစားရေစဖုိ႔ ပါရွိေနသည့္ ကိုယ္ထည္ ျဒပ္ ၾကန္အင္မ်ား ျဖစ္သည္။ နံရံ၏ ထုအထူ ပါးလႊာျခင္း၊ အေပါက္မ်ားစြာ ပါရွိျခင္း၊ အလင္းေပါက္သည့္ မွန္ခ်ပ္ ဧရိယာနည္းျခင္းႏွင့္ မ်ားျခင္း စသည္တုိ႔သည္ နံရံတစ္ခု၌ ပါရွိႏိုင္ေသာ ၾကန္အင္မ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ နံရံမ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ အေရာင္အေသြး (Color and tone)၊ ျဗဳပ္ေပြးၾကမ္းေခ်ာ (Texture) ၊ အေဖာင္းအပိန္ (Plasticity) စသည္တုိ႔သည္လည္း ယင္း၏ ကိုယ္ထည္ျဒပ္ ၾကန္အင္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ ယင္းတို႔မွာ ဇာတိသရုပ္ (Expression of substance) မ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္းရွိေသာ အခင္းလႊာ၊ အကာလႊာ၊ တင္းထိမ္လႊာ သေဘာသာ ပါရွိသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။ "

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နံရံမ်ားကို အရံအတားတစ္ခုအျဖစ္သာမဟုတ္။ အျခား လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာျဖင့္လည္း အသံုးျပဳေသးသည္။ အရိုးရွင္းဆံုးသည္ Building walls ဟုေခၚေသာ အမိုးထည္ႏွင့္ မ်က္ႏွာက်က္ကို အဓိက ထမ္းထားေပးမည့္ နံရံမ်ား အထူးသျဖင့္ Partition မ်ား ျဖစ္မည္။ ၀န္ထမ္းဖုိ႔ထက္ insulation လုပ္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္သည္။ တစ္သီးပုဂၢလိက pravicy ရွိဖုိ႔အျပင္ structural stability , Sound control, Thermal control, Fire resistance, Environment concern လုပ္ဖုိ႔လည္း ပါသည္။ ထိုလိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္မွာ ကြန္႔၍ကြန္႔၍ မ်က္စိပဒသ ျဖစ္ေအာင္ ဒီဇိုင္းမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖန္တီးလာျခင္းျဖစ္သည္။ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေအာင္ ဖန္တီးဖို႔ထက္ ခိုင္ခံ့ေသသပ္ေအာင္ ဖန္တီးရေသာ နံရံမ်ားလည္း ရွိေသးသည္။ Retaining Wall မ်ား၊ Sea Wall မ်ား အစရွိသည့္ နံရံမ်ားအေနျဖင့္မူ သူတုိ႔၏ ၀ိေသသကိုယ္ႏိႈက္က soil သို႔မဟုတ္ water တို႔၏ movement ႏွင့္ settlement ကို ခံႏိုင္ဖုိ႔၊ ၀န္ထမ္းဖုိ႔ ျဖစ္သည္။ ၾကံခိုင္ျခင္းသည္ သူ၏ အလွတစ္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္ေပမည္။

ရုပ္၀တၳဳနံရံမ်ားသည္ ဖန္တီးရလြယ္ကူသည္၊ ေလ့လာရ လြယ္ကူသည္၊ သံုးသပ္ရ လြယ္ကူသည္လား။ မခက္ခဲေသာ္လည္း အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိေတာ့ နက္နဲမည္ထင္သည္။
.~.~.~.~.~.~.~.~.

နံ ရံ မ်ား အ တြင္း မွာ - ၂

နံရံမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္မွ အနီးကပ္ ထိေတြ႔ေနရသည့္ interior wall မ်ားကို စိတ္၀င္တစားလိုက္ၾကည့္မိသည္။ Interior wall မ်ားႏွင့္ partition မ်ားသည္ ဟင္းလင္းခြင္တစ္ခုအတြက္ vertical division တစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိေနေသာ element မ်ားျဖစ္သည္။ ဖန္တီးသူအၾကိဳက္ တစ္ခ်ိဳ႕နံရံမ်ားကေတာ့ ေကြ႕ကာ၀ိုက္ကာ၊ ယိမ္းကာယိုင္ကာ။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ အေဆာက္အဦး သက္တမ္းႏွင့္အတူ တည္ရွိသြားမည့္ permanent partition မ်ား၊ လိုအပ္မႈအေပၚမူတည္၍ ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္ေသာ changeable partition မ်ားဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားႏိုင္ေလသည္။ ခိုင္ခံမႈ stability ရွိရန္ႏွင့္ aesthetic ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးျခင္းသည္ အဓိကက်ေသာ အခ်က္ျဖစ္ေပမည္။ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အတားအဆီးတစ္ခုအျပင္ အသံႏွင့္ အလင္း အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ fire safety အတြက္ပါ အဓိက စဥ္းစား၍ တည္ေဆာက္ၾကရသည္။ Vision , Sound Control, Fire Safety, Heat Flow, Radition မ်ားအေပၚ မူတည္၍ Partition type မ်ားကို သီးျခားခြဲထုတ္လိုက္လွ်င္ Framed type, Solid laminated type, Relocatable type, Operable portable type, Stacked type, Monolitic type ဟူ၍ ရေလသည္။ နံရံမ်ားကို ၾကည့္ရင္း မွတ္ဥာဏ္၏ အသိထဲ ထုိထုိအေၾကာင္းအရာမ်ားကို မွတ္သားခဲ့ဖူးေၾကာင္း အမွတ္ရမိသည္။


သို႔ေသာ္လည္း နံရံမ်ားအၾကား ေနထိုင္သူအမ်ားစု ေတြးၾကမည္မွာ နံရံမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ရမည့္ ေနာက္ဆံုးအေျခအေန တစ္နည္းအားျဖင့္ wall finish မ်ား ျဖစ္ေပမည္။ Gypsum Board, Plaster, Wood panelling, Stone wall panels and tiles, Paints and stains, Wallcoverings စသည္ျဖင့္ အျခားအျခားေသာ wall finish မ်ားစြာသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ လိုအပ္မႈအေပၚ အေျခခံ၍ ေရြးခ်ယ္ခံမည့္ material မ်ားျဖစ္ေပမည္။ Vinyl, Textile, Wallpaper, Fiberglass ႏွင့္ Wood Veneer စေသာ Wall covering မ်ားစြာလည္း ရွိေသးသည္။ နံရံမ်ား အတြင္းမွာ ႏွစ္လိုေပ်ာ္၀င္စြာ ေနထိုင္ဖုိ႔ နံရံမ်ားကို စနစ္တက် ဖြဲ႕တည္ဖုိ႔ေတာ့ လိုအပ္မည္ ထင္သည္။

နံရံမ်ားအား ေဆးသုတ္အလွဆင္ဖုိ႔ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ အေရာင္အေသြးမ်ားစြာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေရြးခ်ယ္ခိုင္းသည္။ သို႔မဟုတ္ ဒီဇိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ဖန္တီးမႈအေထြေထြျဖင့္ ဆန္းသစ္ေနေသာ texture မ်ားအေပၚမွာလည္း ရင္ခုန္ႏိုင္ေသးသည္။ နံရံမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပတ္၀န္းက်င္အတြင္းသို႔ " an extra dimension" တစ္ခု အေနႏွင့္လည္း ေခၚသြင္းႏိုင္ေသးသည္။ ဥပမာဆုိရင္လွ်င္ WallArt က မိတ္ဆက္ေပးေသာ "WallArt 3D wall pane" မ်ားကို ၾကည့္ႏိုင္သည္။ အခ်ိဳဓါတ္ စုပ္ယူၿပီးျဖစ္ေသာ ၾကံေခ်ာင္းမ်ား၏ အမွ်ဥ္ (fibres of crushed sugarcane stalks) မွ ကုန္ၾကမ္းရယူ၍ ထုတ္လုပ္ထားေသာ နံရံမ်ား ျဖစ္သည္။ 100% recycled ႏွင့္ 100% biodegradable ျဖစ္ေသာ raw material တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ eco-firendly ျဖစ္လာျခင္းသည္ WallArt ၏ ဆြဲေဆာင္မႈတစ္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္ေပမည္။ Green Technology ဆိုေသာ စကားလံုးႏွင့္အတူ Reduce, Reuse, Recycle ျဖစ္ဖုိ႔ အေလးထားလာေသာ ယေန႔ေခတ္တြင္ နံရံမ်ားကို ဖန္တီးေသာ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ နံရံမ်ားအၾကား ေနထိုင္ျခင္းမ်ားသည္ ပိုမို ဆန္းသစ္လာခဲ့သည္လား။

လူအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စိတ္အေထြေထြ၊ ဒီဇိုင္းမ်ား ဆန္းႏိုင္သမွ် အဆန္းဆံုး၊ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာေသာ Material မ်ားစြာႏွင့္ အတြင္းနံရံဒီဇိုင္းမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ညွိဳ႕ငင္ေနမည္လား။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကိုယ္ႏိႈက္ကပင္ အသစ္အသစ္ေသာ တစ္မူထူးျခားေသာ နံရံမ်ားအၾကား၀င္ ႏွစ္လိုေပ်ာ္၀င္ေနမည္လား။ စနစ္တက် တည္ေဆာက္ထားေသာ နံရံမ်ား အတြင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္...။
.~.~.~.~.~.~.~.~.

နံ ရံ မ်ား အ တြင္း မွာ - ၃Beijing ရွိ Kengo Kuma ၏ Great Bamboo Wall မ်ားကေတာ့ ထူးျခားလြန္းလွသည္။ ေသးသြယ္ေသာ ၀ါးတုိင္မ်ားသည္ အုတ္နံရံမ်ား၊ ေက်ာက္နံရံမ်ားေနရာမွာ။ ၄င္းတုိ႔အၾကား အလင္းလိုင္းမ်ားႏွင့္ ေလျပည္ေလညင္းတစ္ခ်ိဳ႕က ညင္ညင္သာသာ ထြင္းေဖာက္ ၀င္လာသည္။ ၀ါးသည္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးႏွင့္ တရုတ္လူမ်ိဳးတုိ႔ အထူးႏွစ္သက္ေသာ ပစၥည္းျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ သဘာ၀အတိုင္းျဖစ္ေသာ ၀ါးတုိင္မ်ားျဖင့္ စနစ္တက် ကာရံထားေသာ ပိပိျပားျပား Great Bamboo Wall အိမ္ေလးတြင္ ထိုလူမ်ိဳးတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ ရနံ႔မ်ား သင္းထံုေနေလသည္။ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ယွက္ႏြယ္ထားေသာ္လည္း ခံ့ညားမႈ၊ ထည္၀ါမႈ၊ အထင္ကရျဖစ္မႈမ်ိဳးမဟုတ္။ သဘာ၀ကို ခ်စ္ခင္ေသာ သဘာ၀ႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းက်ေနေသာ ၀ပ္၀ပ္ျပားျပား အိမ္ငယ္ေလးသာ ျဖစ္သည္။ အိမ္ေလးအတြင္းမွာ၊ ေလွကားလမ္းမ်ားမွာ၊ မ်က္ႏွာက်က္မ်ားမွာ၊ ၾကမ္းခင္းမ်ားမွာ ၀ါးတုိင္ေလးမ်ားသည္ ေဒါင္လိုက္ေျပးလိုက္၊ အလ်ားလိုက္ေျပးလိုက္ႏွင့္။ Asian architect တစ္ဦး၏ ဖန္တီးမႈျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ အေရွ႕တုိင္းဆန္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ားကေတာ့ အိမ္ကေလးမွာ လြင့္ပ်ံ႕ေနေလသည္။
.~.~.~.~.~.~.~.~.

နံ ရံ မ်ား အ တြင္း မွာ - ၄

နံရံမ်ားကို လိုက္ၾကည့္ေနမိသည္။ နံရံမ်ားသည္ ထူထူထဲထဲ၊ သိပ္သိပ္သည္းသည္း၊ ျမင့္ျမင့္မားမား။ အခ်ိဳ႕နံရံမ်ားသည္ ေဖာက္ထြင္းျမင္ႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕နံရံမ်ားတြင္ ထြင္းေဖာက္ထားေသာ ျပတင္းတံခါးမ်ားရွိသည္။ မည္သို႔ဆုိေစ နံရံမ်ားသည္ ေနထိုင္မႈ အႏုပညာ တစ္ခုကို ပို၍လွပလာေစသည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ရုပ္၀တၳဳ နံရံမ်ားသည္ ဖန္တီးရ လြယ္ကူသည္၊ ေလ့လာရ လြယ္ကူသည္၊ သံုးသပ္ရ လြယ္ကူသည္လား။
မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ားအၾကား ပိုင္းျခားထားတတ္သည့္ နံရံမ်ားကေတာ့ မတူကြဲျပားေပမည္။ လွ်ိဳ႕လွ်ိဳ႕၀ွက္၀ွက္၊ သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕၊ သီးသီးသန္႔သန္႔၊ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း။ သို႔မဟုတ္ ၾကည္ၾကည္လင္လင္၊ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး၊ ႏူးႏူးညံ့ညံ့။ အရံအတားေလလား၊ အကာအကြယ္ေလလား၊ အပိုင္းအျခားေလလား။ သို႔တည္းမဟုတ္ မွန္တစ္ခ်ပ္ေလလား။ ေသခ်ာသည္မွာ စိတ္နံရံမ်ားကိျုဖင့္ မွန္းဆရ ခက္လြန္းလွေပမည္။ အကယ္၍သာ စိတ္တံတုိင္း နံရံမ်ားကို လွမ္း၍ စကားလွမ္းေျပာလိုက္လွ်င္ ရုပ္၀တၳဳ နံရံမ်ားကဲ့သုိ႔ ပဲ့တင္သံတစ္ခ်ိဳ႕ ျပန္လာခဲ့မည္လား။ မိမိေျပာခဲ့သည့္အတိုင္း မိမိဆီျပန္လာသည့္ အသံေလလား။ ကိုယ္တုိင္ပဲ အသိဆံုးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
နံရံမ်ားသည္ သည္မွာ။ နံရံမ်ားသည္ ဟုိမွာ။ ၾကည့္၍ျမင္သည့္ နံရံမ်ား၊ ၾကည့္၍မျမင္သည့္ နံရံမ်ား။ နံရံမ်ားကေတာ့ ေနရာတိုင္းမွာ ရွိေနခဲ့သည္။ နံရံမ်ားအတြင္းမွာ စိတ္ကို ျဖန္႔ၾကည့္မိသည္။ စိတ္သည္ နံရံမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ခဲ့သည္လား။ နံရံမ်ားသည္ စိတ္ကို ေလွာင္ပိတ္ထားႏိုင္စြမ္းေတာ့ ရွိမည္မထင္။

.~.~.~.~.~.~.~.~.

စကားခ်ပ္ - ၁
Reference တစ္ခ်ိဳ႕ကို ဒီကေန ယူပါတယ္...။
ေဒါက္တာလြင္ေအာင္ - ဗိသုကာ လက္ရာ
http://en.wikipedia.org/wiki/Wall
http://kkaa.co.jp/works/great-bamboo-wall

စကားခ်ပ္ - ၂
Facebook က Wall ေတြမွာလည္း အေတြးမ်ားစြာ ရရွိႏိုင္မယ္ ထင္ပါတယ္ း) ။ အခ်ိန္မကုန္ေအာင္ေတာ့ ဂရုစိုက္ရပါဦးမယ္။
.~.~.~.~.~.~.~.~.

5 comments:

MTZO said...

Facebook က Wall ေတာ့ စိတ္ဝင္စားတယ္။ Games ေတြက လက္ေဆာင္ေတြရလို႕။ :P

ဂၽြန္မိုးအိမ္ said...

ဟြန္႔.. life is a playing game ဆိုတာကို အခြင့္ေကာင္းယူေနတယ္....။

mstint said...

ဗဟုသုတေတြရယူသြားပါတယ္ကြယ္။ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာေကာင္းတယ္။ မွ်ေဝေပးတာေက်းဇူးပါ။ ေပ်ာ္ရႊင္ေအးခ်မ္းပါေစ။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

နံရံဆိုတာ စည္းေဘာင္တစ္ခုအေနနဲ႔ လိုအပ္သလို အကာအကြယ္အေနနဲ႔လည္း လိုအပ္တယ္ေနာ္ ။။ နံရံအမ်ိဳးမ်ိဳးရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ခုလိုိစိတ္၀င္စားစရာေတြ ရွိေနတာ အံ႕ၾသစရာဘဲ ။ စိတ္၀င္စားမိတယ္

ဆန္းစေန၀န္း said...

very interesting post!