08 September 2012

Parc De La Villette - 2

ျပန္႔က်ဲ ေပါင္းစပ္ျခင္းေလလား...။ အလႊာျခား စုစည္းျခင္းလား...။

Park အမ်ားစု၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အပန္းေျဖေနရာတစ္ခုအျဖစ္ အဓိက ရည္ရြယ္တတ္ၾကသည္။ သီးသီးသန္႔သန္႔လည္း ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္မည္။ ရုတ္ရုတ္သဲသဲလည္း ဆူညံႏိုင္သည္။ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေသးသည္။ ပန္းဥယ်ာဥ္ၾကီးမ်ားလည္း ရွိတတ္သည္။ ကစားကြင္းမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ေသးသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုျခင္းဆီသည္ ရပ္တည္မႈတစ္ခုျခင္းဆီကို ကုိယ္စားျပဳတတ္ၾကသည္ မဟုတ္ပါလား။ သို႔ဆုိလွ်င္ Parc De La Villette သည္ မည္သည္ကို ကုိယ္စားျပဳပါမည္နည္း။ 

Bernard Tuschumi ကေတာ့ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ေနရာတည္းတြင္ လုပ္ရပ္ (၃) ခုကို သယ္ေဆာင္လာသည္။ Event. Place. Movement ဟု Bernard Tuschumi ကဆိုခဲ့သည္။ သမရိုးက် Park မ်ားတြင္ ေတြ႔ရန္ခက္ခဲေသာ Event မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ က်င္းပႏိုင္သည္။ သိမ္းဆည္းထားေသာ အိပ္မက္မ်ားႏွင့္ ကြယ္၀ွက္ထားေသာ အင္အားတို႔ လြင့္လြင့္ပ်ံ႕ပ်ံ႕ ပ်ံသန္းႏိုင္ရန္ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစု Urban Park ျဖစ္ေသာ Parc De La Villette က ျဖည့္ဆည္းေပးမည္။ Event, Place ႏွင့္ Movement ကို Bernard Tuschumi က မတူညီေသာ အရာသံုးခုႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍ ကိုယ္စားျပဳခဲ့သည္။ Geometry နည္းအရ Point, Line ႏွင့္ Surface တို႔ကို တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု စနစ္တက် ထပ္စီ၍ အကန္႔အသတ္မဲ့ေနရာတစ္ခု (Free Flow Form) တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။   "ျပန္႕က်ဲမႈသည္ ေပါင္းစပ္မႈ ျဖစ္သည္၊ အလႊာျခားထားျခင္းသည္ စုစည္းျခင္းျဖစ္သည္" ဟု Bernard Tuschumi က ဆိုခဲ့ဟန္တူသည္။ 

***** 


အစီအစဥ္တက် တကြဲတျပား....။ 

Bernard Tuschumi သည္ သူ၏ Point မ်ားကို 10x10x10 meter ရွိေသာ Folly မ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားျပဳခဲ့သည္။ 120 meter ဆီ ကြာျခားထားေသာ Land Profile ၏ Grid System တြင္ အဆိုပါ Folly မ်ားသည္ Parc De La Villette အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ထူးျခားမႈ (unique) မ်ားျဖစ္သည္။ စင္စစ္ Folly မ်ားသည္ European Garden History & Art တြင္ အလြန္အေရးပါခဲ့ေသာ Landscape Element မ်ားျဖစ္သည္။ Bernard Tuschumi ျပန္လည္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ေသာ Folly မ်ားသည္ သမိုင္းအစဥ္အဆက္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ အလွဆင္ရန္ သီးသန္႔မဟုတ္၊ လုပ္ေဆာင္မႈ Function မ်ားပါ အတူပါလာသည္။ မတူညီေသာ Event မ်ားအတြက္ ေနရာလည္း ျဖစ္သည္။ Park တစ္ခုလံုးရွိ Event မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ထုိ Folly မ်ားသည္ Park တစ္ခုလံုးအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ တည္ျငိမ္ေနသည့္ Static Element လည္း ျဖစ္သည္။ Parc De La Villette အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ "Deconstructivist Form" လည္း ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ Folly မ်ားကေတာ့ မုန္႔ပဲသေရစာႏွင့္ သၾကားလံုးစသည္တို႔ကို ေရာင္းသည့္ဆိုင္မ်ား၊ ေခတၱခဏ အနားယူႏိုင္သည့္ေနရာမ်ား ျဖစ္သည္။ 

 
Line မ်ားကို Bernard Tuschumi က မတူညီေသာ Folly မ်ားအား ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ လမ္းမ်ားအျဖစ္ ေခၚေဆာင္လာသည္။ အခ်ိဳ႕လမ္းမ်ားသည္ မတူညီေသာ Folly မ်ားအတြက္ ဆံုမွတ္မ်ား ျဖစ္ေစသည္။  အထင္ရွားဆံုးလမ္းႏွစ္ခုမွာ ေျမာက္ႏွင့္ေတာင္ကို Metro Station ႏွစ္ခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားေသာလမ္းႏွင့္ Paris ၿမိဳ႕ေတာ္ၾကီးႏွင့္ ျမဳိ႕ဆင္ေျခဖံုးရပ္ကြက္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားေသာ အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ သြယ္တန္းေနေသာလမ္း ျဖစ္သည္။  Bernard Tuschumi ၏ Line မ်ားသည္ Parc De La Villette အတြက္ ပင္မေနာက္ခံေက်ာရိုးတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ Park visitorမ ်ားကို ေျမပံုအညႊန္း အလြယ္တကူ ဖတ္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ထိုသူတို႔၏ မွတ္ဥာဏ္အတြင္း PDLV ၏ အေျခခံဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံကို လွ်င္ျမန္စြာ မွတ္သားမိေစသည္။  အထက္မွပံုသည္ Ourcq canal တစ္ေလွ်ာက္ ေဖာက္လုပ္ထားေသာ လမ္းျဖစ္သည္။


အထက္ပါပံုကိုၾကည့္လွ်င္ "Sine Wave" ႏွင့္ "Straight Line" မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထားေသာ Walkway ကို ျမင္ေတြ႔ႏိုင္သည္။
"Curve Walkway" သည္ Park တစ္ခုလံုးကို ျဖန္႕က်က္ထားၿပီး Folly အမ်ားစုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားသည္။

Parc De La Villette အတြက္ Bernard Tuschumi ဖန္တီးခဲ့ေသာ Surface မ်ားသည္ Activity ႏွင့္ Event တို႔အတြက္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုေနရာမ်ားတြင္ ဂိမ္းကစားႏိုင္သည္၊ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ႏိုင္သည္၊ အနားယူအပန္းေျဖရန္ Entertainment ေနရာမ်ားရွိမည္။ မတူညီေသာ Sufrace မ်ားႏွင့္ မတူညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဖန္တီးမႈမ်ားအၾကားတြင္ အခ်ိဳ႕ Sufrace မ်ားကေတာ့ သဘာ၀အတုိင္းလည္း တည္ရွိေနတတ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ Parc De La Villette ၏ ေနရာတိုင္းသည္ လႈပ္ရွားသက္၀င္ျခင္းမဟုတ္၊ ဆိတ္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းျခင္းမ်ားလည္းရွိသည္။   Bernard Tuschumi ဖန္တီးေပးခဲ့ေသာ Suface အမ်ားစုသည္ Geometric Form မ်ားျဖစ္ေနတတ္သည္။


အထက္ပါပံုတြင္ မတူညီ Function မ်ားႏွင့္ မတူညီေသာ Folly မ်ားကို ေတြ႔ႏိုင္သည္။

Bernard Tuschumi သည္ Parc De La Villette တြင္ Post Mordenism ၏ Deconstructionism ကို သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႕ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ လြတ္လပ္မႈကို ေတာင့္တေနေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ Free Flow Form တစ္ခုကို စနစ္တက် သယ္ေဆာင္လာသည္။ Design တစ္ခု ဖန္တီးျခင္းသည္ Solution ဟုဆိုေသာ အေျဖတစ္ခုရွာျခင္းဟုဆိုလွ်င္ Bernard Tuschumi အတြက္ အေျဖသည္ Organization တစ္ခုကို စနစ္တက် ထပ္စီ၍ လိုအပ္သည္မ်ားကို ဆြဲထုတ္အသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္ေပမည္။ သူ၏ Deconstructionist element သည္ Deconstructivism ၏ သေဘာသဘာ၀ကိုသာမက history element တို႔ကို ျပန္လည္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းကိုပါ ေတြ႔ရေပမည္။  သူ၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းႏွင့္ ဖန္တီးလိုမႈမ်ားကို မိတ္ဆက္စဥ္က သူ႔၏ ဒီဇိုင္းသည္ ထိုအခ်ိန္ ထိုေခတ္ကာလကို ထင္ဟပ္ျပေနသည္ဟူေသာ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ငိုေၾကြးေနေသာ Paris လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ ေတာင့္တမႈသရုပ္ကို ထင္ဟင္ျပေနသည့္ (reflecting the cry of the social political era) ဟူေသာ ေ၀ဖန္မႈမ်ားလည္း ရရွိခဲ့သည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ Parc De La Villette သည္ ေခတ္သစ္ Urban Park မ်ားအတြက္ မည္သည့္ အရာမ်ားကို ေခၚေဆာင္လာခဲ့သနည္း။ မည္သည့္ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ရရွိေစခဲ့သနည္း။ မည္သည့္ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကို ခံယူခဲ့သနည္း။ အခ်ိဳ႕သင္ရုိုးညႊန္းတမ္းမ်ားတြင္ Parc De La Villette သည္ ေလ့လာအပ္ေသာ ဒီဇိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ Parc De La Villette သည္ World Worst Park မ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ အေျဖသိေသာ ေမးခြန္းမ်ားစြာႏွင့္ အေျဖမရွိေသးေသာ ေမးခြန္းမ်ားစြာ Paris ၿမိဳ႕တစ္ေနရာတြင္ ရွိေနခဲ့ေလၿပီ။

(ဆက္ရန္)

စကားခ်ပ္။     ။

Landscape Design သည္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ မကၽြမ္း၀င္ေသာ၊ အျပည့္အ၀ မရင္းႏွီးေသာ ဘာသာရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေရွ႕ဆက္ၿပီးလည္း နက္နက္နဲနဲ ဆက္လက္ေလ့လာဖုိ႔ လတ္တေလာ စိတ္ကူးမရွိ။ ထို႔အတူ ကၽြန္ေတာ္ဖတ္မိ နားလည္မိ ေရးသားမိေသာ Parc De La Villette တြင္လည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ လြဲေခ်ာ္ေနမႈမ်ား ရွိေကာင္းရွိမည္။ သို႔ေသာ္လည္း Parc De La Villette ကို ကၽြန္ေတာ္ စိတ္၀င္စားသည္။ သူ႔အေပၚတြင္ ျဖန္႕က်က္ေတြးမိေသာ ကၽြန္ေတာ့္ စိတ္ကူးအေတြးမ်ားကိုလည္း ႏွစ္လိုစြာ မွတ္သားလိုသည္။ အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ့္ပို႔စ္တြင္ တစ္စံုတစ္ခု အမွားအယြင္းမ်ားပါခဲ့လွ်င္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရံု ၀မ္းနည္းမိရံုမွလြဲ၍ ကၽြန္ေတာ္ မည္သို႔မွ် တတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္။  ေနာက္ဆံုး ပို႔စ္တြင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ လက္ခံမိေသာ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္မိေသာ အေတြးမ်ားကို စနစ္တက် မွတ္သားလိုေသးသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ Parc De La Villette ကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ေသာ၊ သင္ၾကားေရး၊ အလုပ္ႏွင့္ မည္သို႔မွ် မသက္ဆိုင္ပါပဲ ကၽြန္ေတာ္သိလိုေသာအခ်က္မ်ားကို စနစ္တက် ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးေသာ Phyllis (Yang Pih Foon) ကို ေက်းဇူးတင္သည္။ 

ဆက္စပ္လ်က္
Parc De La Villette 1

No comments: