13 October 2012

Parc De La Villette - 5

ထိုေနရာသည္ တစ္ခ်ိန္က ငိုေၾကြးေနေသာ Paris လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ တခဏ ခိုနားရာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ ထိုေနရာကို တစ္ခ်ိန္က ႏွစ္ဆယ့္တစ္ ရာစုအတြက္ Urban Park အျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေနရာသည္ တစ္ခ်ိန္က A second area of focus & acitivity zone for Paris ဟု စိန္ေခၚခဲ့သည္။ ေနရာတစ္ခုထဲအတြင္းသို႔ Program မ်ား၊ Form မ်ား အေတြးအေခၚမ်ား အတူတကြ သယ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ထိုေနရာသည္ A symbol of deconstructionist architecture ဟု မွတ္တမ္းတင္ခံခဲ့ရသည္။ ထိုေနရာတြင္ European Garden History & Art တြင္ အလြန္အေရးပါခဲ့ေသာ Folly မ်ား အသြင္သစ္ျဖစ္ ေခတ္သစ္ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသည္။ ထိုေနရာကို Parc De La Villette ဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားလည္လက္ခံခဲ့ၾကသည္။
မည္သုိ႔ဆိုေစ၊ Paris ၿမိဳ႕တစ္ေနရာတြင္ Bernard Tschumi ဖန္တီးေပးခဲ့ေသာ Parc De La Villette သည္ ယေန႔တိုင္ ႏွစ္ေပါင္း သံုးဆယ္ခန္႔ မေျပာင္းမလဲ တည္ရွိေနခဲ့သည္။ Tuschumi မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ေသာ Point / Line ႏွင့္ Surface တို႔အေပၚ လူေပါင္းမ်ားစြာ ႏွစ္လိုစြာ လည္ပတ္ခဲ့သည္။ မတူညီေသာ Theme Garden ဆယ္ခုသည္ မတူညီေသာ အေတြးႏွင့္ စိတ္၀င္စားမႈေပါင္းမ်ားစြာကို ဖိတ္ေခၚခဲ့ဖူးသည္။ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု ျဖတ္သန္းၿပီးသည့္ေနာက္ Bernard Tschumi ၏ Parc De La Villette သည္ ရိုးသားေသာ၊ လူသားဆန္ေသာ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းတစ္ခုအျဖစ္ စစ္မွန္စြာ လမ္းျပေခၚေဆာင္ခဲ့သည္လား။ လူတို႔၏ တန္ဖိုးျဖတ္တတ္ေသာ သေဘာထားသည္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ အတူ ေရြ႕လ်ား  ေျပာင္းလဲတတ္သည္လား။ 

 Bernard Tschumi ၏ deconstructionist technique  သည္ idea of fragmentation ကို အေျခခံခဲ့သည္။ လိုအပ္ေသာ ဟင္းလင္းခြင္တစ္ခုကို အခ်ိဳးက်ေသာ Grid System တစ္ခုအတြင္းတြင္ စနစ္တက် ေခၚေဆာင္ေပးခဲ့သည္။  Case study တစ္ခ်ိဳ႕က ဆိုၾကသည္။ Bernard Tschumi ၏ Parc De La Villette အတြင္းတြင္ လူသားတို႔၏ အေရးပါမႈသည္ နည္းပါးလြန္းသည္။ PDLV ၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ဟင္းလင္းခြင္တစ္ခုလံုးသည္ deconstructionist technique အတြက္ ေလ့က်င့္ခန္းဆန္ဆန္ ဖန္တီးထားခဲ့သည္။ က်ိဳးေၾကာင္းမဆီေလ်ာ္ေသာ ရုပ္တုမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးမက်ေသာ ဖန္တီးမႈမ်ားသည္ အေတြးကို ထံုထိုင္းၿငီးေငြ႕ဖြယ္ ေကာင္းေစသည္။  တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက ဆန္းသစ္မႈသည္ ေနာင္ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါတြင္ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕ေစသည္လား။  အခ်ိန္ကာလာတစ္ခုအၾကာတြင္ Parc De La Villette သည္ PPS (Project for Public Spaces) ၏ စာရင္းတြင္ World Worst Park အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခံခဲ့ရသည္။

ဖန္တီးမႈႏွင့္ ဖန္တီးခံ ဟင္းလင္းခြင္သည္ အခ်ိန္တစ္ခုတြင္ေတာ့ ျပည့္၀ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အဓိပၸါယ္ ရွိခဲ့ပါမည္။  အခ်ိန္တစ္ခုအတြင္းက လိုအပ္မႈတစ္ခုသည္ ေနာင္အခ်ိန္တစ္ခုတြင္ ၿငီးေငြ႕မႈ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေစမည္။ မတူညီေသာ ေနရာႏွစ္ခုတြင္ တူညီေသာ အဓိပၸါယ္တစ္ခု မရွိႏိုင္သကဲ့သုိ႔ မတူညီေတာ့ေသာ အခ်ိန္မ်ားအတြက္ လက္ခံႏိုင္ေသာ အဓိပၸါယ္မ်ားလည္း တူညီႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ မည္သို႔ဆိုေစ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေသာ ဖန္တီးမႈမ်ားႏွင့္ ဖန္တီးသူကို လက္ခံတတ္ခဲ့ေသာ လူမႈပတ္၀န္းက်င္သည္ ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းသည္ေတာ့ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။

စကားခ်ပ္ - ၁ ။   ။
ဖန္တီးမႈတစ္ခုႏွင့္အတူ အတူတကြ လိုက္ပါလာေသာ အခ်ိန္။ အခ်ိန္သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေနထုိင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ 4th Dimension တစ္ခုျဖစ္သည္။ အခ်ိန္တစ္ခုအၾကာ ေျပာင္းလဲလာမည့္ သေဘာထားမ်ားကို လက္ခံတတ္ရန္အတြက္ Parc De La Villette ကို ေလ့လာခဲ့မိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေဖာ္ျပရန္ ခက္ခဲေသာ နာက်င္ေၾကကြဲမႈမ်ားကို ခံစားမိဖူးသည္။ Exam Paper တစ္ခုအတြင္းသို႔ ထိုနာက်င္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းခဲ့ဖူးသည္။ စာစစ္သူသည္ ႏွစ္လုိစြာ လက္ခံခဲ့ပံုရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ အပတ္က Exam result သိရသည္။ ထုိ႔အတြက္ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ေျဖဆိုႏိုင္ေသာ ပညာေရးလူမႈအဖြဲ႕အစည္းကို ႏွစ္ၿခိဳက္မိသည္။

စကားခ်ပ္ - ၂ ။   ။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားစြာျဖင့္ ၾကီးျပင္းခဲ့ရေသာ အခ်ိန္တစ္ခ်ိဳ႕အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ လိုအပ္ေနေသာ စိတ္အဆာႏွင့္ လြဲမွားေနေသာ စိတ္အာသာေျဖမႈမ်ားအၾကား လမ္းေပ်ာက္ေနၾကသည္လား။ အေတြးမ်ားအားလံုး လြင့္လြင့္ပ်ံ႕ပ်ံ႕ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ရေသာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေနထိုင္လိုသည္။

စကားခ်ပ္ - ၃ ။   ။
ထိုအရာသည္ အိပ္မက္တစ္ခုျဖစ္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ နာနာက်င္က်င္ ရယ္ေမာေနရံုသာ။

စကားခ်ပ္ - ၄ ။   ။
Parc De La Villette ပို႔စ္မ်ားအတြင္း လြဲေခ်ာ္မႈတစ္စံုတစ္ရာရွိခဲ့လွ်င္ ကၽြန္ေတာ့္နားလည္မႈႏွင့္ ေရးသားမႈ မွားယြင္းေသာၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုး ထုိပုိ႔စ္အားလံုးအတြက္ Phyllis (Yang Pih Foon) ကို ေက်းဇူးတင္သည္။

- ဂၽြန္မိုးအိမ္ -


ဆက္စပ္လ်က္
Parc De La Villete 4 : 10 Theme Gardens 
Parc De La Villete 3
Parc De La Villete 2
Parc De La Villete 1

2 comments:

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

ဖန္တီးမႈႏွင့္ ဖန္တီးခံ ဟင္းလင္းခြင္သည္ အခ်ိန္တစ္ခုတြင္ေတာ့ ျပည့္၀ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အဓိပၸါယ္ ရွိခဲ့ပါမည္။ ဆိုတာေလး သေဘာက်တယ္။
ဘယ္လိုပင္ျဖစ္ေစ လွပတဲ႔ လူမႈဝန္းက်င္ကို ေနရာတိုင္းမွာ ဖန္တီးမယ္ဆိုရင္ ကမၻာၾကီးက တစ္ေန႕တစ္ျခား သာယာလွပလာမွာ ေသခ်ာတယ္

ဂၽြန္မိုးအိမ္ said...

လွပၿပီး အဓိပၸါယ္ ျပည့္၀တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ကို စစ္စစ္မွန္မွန္ ဖန္တီးခြင့္နဲ႕ မွန္ကန္စြာ ပိုင္းျခားဆင္ျခင္ႏိုင္တဲ့ ႏွလံုးသားနဲ႕ လက္ခံႏိုင္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေနထိုင္ခြင့္..။ အဲ့ဒီႏွစ္ခု တုိက္ဆိုင္တဲ့တစ္ေန႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ တကယ္ျဖစ္လာမယ္ထင္တယ္ မေခ်ာေရ....။